Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse vanhojen virsisävelmien editiosta Ruotsin vuoden 1697 koraalivirsikirjan mukaan

JärjestäJärjestä

169

(Upfaren är wår Herre Christ)

027

Ach Herre straffa icke migh

218

Ach wij syndare arme!

309

Ach! Herre Gudh i högden boor

222

Af Adams fall ar platt förderft

132

Af Himmels högd jagh kommen är

099

Af diupsens nödh ropar jagh til tigh

126

Alle Christne frögda sigh

240

Allena til tigh / Herre Jesu Christ

192

Alleneste Gudh i Himmelrijk

248

Beklaga af alt mitt sinne

295

Bewara oss Gudh i tin Ord

163

Christ låg i dödsens bandom

368

Christe sann dagsens ljus och skeen

364

Christe som lius och dagen är

119

Christus then rätte Herren

126W

Christus är födder af een jungfu reen

164W

Christus är upstånden af döda

365

Dagen ifrån oss skrider

363

Efter Gudz skick går thet så til

127

En jungfru födde ett barn i dagh

205

En riker man / wäldiger han

251

En syndig man som låg i syndsens dwala

212

Enom Konung täcktes thet så

118

Esaie Prophetenom hände thet så

145

Ett barn är födt i Bethlehem

382

Ewinnerlig ar mitt hopp til Gudh

009

Fader wår som i Himlom äst

116

Frögda tigh tu Christi brudh

134

Frögder eder alle

223

Frögder eder i thenna tijd

060

Förbarma tigh / Gudh / öfwer migh

310

Förläna oss Gudh så nådelig

49

Giör wäl, och låt alt ondt beståå

165

Gladelig wele wij Halleluja siunga

237

Gudh Fader wilje wij prisa

220

Gudh af sine barmhertighet

326

Gudh som all ting skapade

075

Gudh står i Gudz Församling

206

Gudh warder liknad widh en man

015

Gudh ware lofwad och högeliga prisad

067

Gudh ware oss barmhertig och mild

057

Gudh är wår starckheet och tilflycht

399

Hela werlden klagar sigh

115

Herre / nu låter tu tin tienare

189

Herre Gudh Fader stat oss bij

035

Herre ho skal ewinnerlig

077

Herre som offta nådelig

103

Herre tu uthrannsakar migh

088

Herren uthi sin högsta thron

038

Herren wår Gudh ware tigh blijd

023

Hielp Gudh hwad för en jämmerlig ting

148

Hielp Gudh / at jagh nu kunde

068

Hielp migh / min Gudh / min sorg migh qwäl

214

Himmelriket liknas widh tijo jungfrur

040

Hwad kan migh ståå til trång och nödh

128

Hwar Christtrogen frögde sigh

219

Hwar man må nu wäl glädia sigh

061

Hwij berömmer tu fast tigh

209

Högfärd ar en odygd så stoor

401

Hörer til i Christtrogne alle

401

Hörer til i Christtrogne alle

130

In dulci jubilo

130

In dulci jubilo

269

Ingen efter Gudz Rijke står

281

Jagh ropar til tigh / O Herre Christ!

055

Jagh siunger om en Konung båld

352

Jagh tackar tigh genom tin Son

350

Jagh wil af hiertans grunde

109

Jerusalem tu helga stadh

149

Jesu uppå korset stod

164

Jesus Christus han är worden

164

Jesus Christus han är worden

171

Jesus Christus wår Frälserman

014

Jesus Christus är wår hälsa

181

Kom Helge Ande Herre Gudh

180

Kom Helge Ande Herre godh

215

Kommer hijt til migh säger Gudz Son

215

Kommer hijt til migh säger Gudz Son

083

Kommer här och låter

110

Lofsiunger Herran, lofsiunger Herran

087

Lofwa Gudh / min siäl / i alla stund

114

Lofwad ware Herren Israels Gudh

125

Lofwad ware tu Jesu Christ

345

Lustig af hiertans grunde

400

Lät oss thenna kropp begrafwa

048

Lät thet icke förtryta tigh

380

Medan man lefwer i werlden säll

397

Medh glädie och frijd faar jagh nu hän

039

Min Gudh / min Gudh / sade Christus tå

042

Min hogh från menniskior hafwer jagh wändt

113

Min siäl prisar storliga Herran

086

Min siäl skal lofwa Herran

282

Mitt hierta hwij grämer tu tigh

284

Må jagh olyckon eij vndgåå

182

Nu bedie wij then Helga And

185

När Christus Gudz thens Högstas Son

390

När min tijd och stund kommen är

188

O Fader wår / barmhertig och godh

010

O Fader wår högt öfwer oss

218

O Gudh förlän migh tina nådh!

250

O Gudh hwem skal jagh klaga? / Min synd

007

O Gudh wij lofwe tigh / O Gudh

006

O Gudh wij lofwe tigh / O Herre

147

O Gudh wår Fader i ewighet

142

O Gudh wår Fader i ewighet

249

O Gudh! hwem skal jagh klaga / then sorg

343

O Gudh! tin godhet tacke wij

222

O Herre Gudh / tin helga Ord

031

O Herre Gudh af Himmelrijk / Wij

079

O Herre Gudh af Himmelrijk / Wår

190

O Herre Gudh af Himmelrijk / gif

216

O Herre Gudh af Himmelrijk / hwad

275

O Herre Gudh af Himmelrijk! Hur' sorgelig

074

O Herre Gudh betee tin macht

059

O Herre Gudh giör nådh medh migh

120

O Jesu Christ som mandom tog

236

O Rom / går thet nu så medh tigh

210

O menniskia wil tu betänckia

150

O rene Gudz Lamb / oskyldig

183

O tu Helge Ande kom! Upfyll

204

Om en rijk man här siungom wij

046

På tigh hoppes jagh / o Herre kär

199

Sigh frögde nu Himmel och jord

339

Siungom nu af hiertans grund

098

Säll är then man som fruchtar Gudh / Och gierna

052

Säll är then man som hafwer kär

022

Säll är then man som icke går

203

Så högt har Gudh oß til stoor frögd

131

Så skiön lyser then Morgonstiern

341

Tacker Herranom som är ganska blider

034

Then ogudachtige säger så:

48

Then onde wachtar ther fast vppå

354

Then signade dagh som wij nu här see

208

Then som efter Gudz Rijke står

080

Then som under hans beskärm boor

002

Then som wil en Christen heta

001

Thesse äro the tijo Budh

344

Tigh Herre mill jagh tacka wil

191

Tigh ware lof och prijs O Christ

008

Uppå Gudh Fader jagh fast troor

167

Upstånden är wår Herre Christ

096

Utan Herren faller oss til

224

Wak up / wak up i Gudz Namn

213

Waker up i Christne alle

121

Werldenes Frälsare kom här

102

Widh the älwer i Babylon

122

Wij lofwom Christ en Konung båld

398

Wij som lefwe i werlden här

005

Wij troo uppå en Gudh

004

Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh

140

Wälsignat ware Jesu Namn

308

Wänd af tin wrede

308

Wänd af tin wrede

056

Wår Gudh är oss en wäldig borg

013

Wår Herre Christ kom til Jordan