Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
 

Vanhojen virsisńvelmien editio   Loimijoen kńsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse Loimijoen käsikirjoituksen edition mukaan

Suluissa olevat numerot viittaavat
"Vanhojen virsisävelmien" edition vastaavaan sävelmään.

001 ( 015 )  

O Fadher wår wij bidhie tigh

002 ( 081 )  

Werldennes frel▀are kom här

003 ( 080 )  

Wij låffuom Christ een konungh båld

004 ( 126 )  

Jhesu tu är wår saligheet

005 ( 129 )  

Kom Helghe Ande Herre gudh, besök

006 ( 132 )  

Kom Helghe Ande Herre gudh, wpfyl

007 ( 183 )  

Gudh Fader uthi himmelrijk/ Gudz son

008 ( 031 )  

Lätt thet icke förtryta tigh

009 ( 068 )  

Eenom konungh tachtes thett såå

010 ( 058 )  

Säll är then man som fruchtar Gudh, Och gerna

011 ( 157 )  

O Gudh förlän migh tina nådh

012 ( 153 )  

[Af Adams fall är platt fördärfft]

013 ( 149 )  

Waker wp waker wp i Gudz nampn

014 ( 119 )  

Nw är kommen wår Påscha frögd

015 ( 023 )  

Säll är then man som icke går

016 ( 024 )  

Herre hoo skal Ewinnerligh

017 ( 038 )  

O Herre Gudh gör nådh medh migh

018 ( 039 )  

Hwi berömer thu fast tigh

019 ( 043 )  

O Herre Gudh bethe thin macht

020 ( 049 )  

Kommer här och läther

021 ( 050 )  

Låffwa Gudh mijn siäl i alla stundh

022 ( 052 )  

Herren wdi sin höghsta thron

023 ( 053 )  

Säll är then man som fruchtar Gudh och stor

024 ( 066 )  

Jerusalem tu helgha stadh

025 ( 073 )  

Högfärdh är een odygd så stor

026 ( 075 )  

Then som epther Gudz rijke står

027 ( 069 )  

Een lijknelse liufflig och klar

028 ( 035 )  

Jagh siunger om een konungh båld

029 ( 046 )  

Herre som åffta nådheligh

030 ( 064 )  

Herre thu wthransakar migh

031 ( 143 )  

Frögder idher i thenne tijdh

032 ( 150 )  

Wälsignatth ware Jesu nampn

033 ( 151 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, hwadh

034 ( 099 )  

Låffwatt ware thu Jesu Christ

035 ( 089 )  

Mijn wägh bär nidh aff himmels högd

036 ( 187 )  

Medh glädh och frögd faar iagh nu hän

037 ( 007 )  

Thesse äro the tijå bwdh

038 ( 059 )  

[Säll är then man som fruchtar Gudh, Och gerna]

039 ( 013 )  

Fadher wår som i himblom äst

040 ( 017 )  

Wår Herre Christ kom till iordan

041 ( 019 )  

Jhesus Christus är wår hel▀a

042 ( 020 )  

Gvdh ware låffuat och höghelighe prijsatt

043 ( 024 )  

O Herre Gudh i Himmelrijk, wij

044 ( 009 )  

Then som wil [een Christen heeta]

045 ( 190 )  

Iam maesta quiesce quaerela

046 ( 047 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, wår

047 ( 048 )  

Then som wnder hans beskerm bor

048 ( 027 )  

Mijn gudh mijn gudh sade Christus tå

049 ( 151 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, giff

050 ( 034 )  

Säll är then man som haffwer kär

051 ( 042 )  

Hielp migh min Gudh min sårgh

052 ( 145 )  

Ingen effther Gudz rijke står

053 ( 033 )  

Wår Gudh är å▀ een wäldigh bårgh

054 ( 041 )  

Gvdh ware å▀ barmhärtig och mild

055 ( 056 )  

Wthan Herren faller å▀ till

056 ( 060 )  

Aff diupsens nödh ropar till tigh

057 ( 178 )  

Bewara å▀ Gudh i thin ordh

058 ( 184 )  

Wij som leffuer i wärden här

059 ( 074 )  

Gwdh warder lijknatt widh en man

060 ( 057 )  

Then CXXIIII psalm (Wo Gott der Herr nicht bei uns hält)

061 ( )  

Alia nota eiusdem cantionis (Wo Gott der Herr, Ee4)

062 ( 037 )  

Förbarma tigh gudh öffwer migh

063 ( 153 )  

Af Adams fall är platt fördärfft [=12]

064 ( 141 )  

Gvdh aff sine barnhertighet

065 ( )  

[Inn Gott geleubt ich das er hat]

066 ( )  

[Hilff Gott wie ist der menschen not so gros]

067 ( 138 )  

Christus then rätte Herren

068 ( )  

[ O Herre Gott, dein Göttlichs Wort]

069 ( 098 )  

En jungfru födde itt barn idagh

070 ( 096 )  

Alleneste Gudh i himmelrijk

071 ( )  

Hymnus O Lux Beata

072 ( )  

[Es wird schier der letzte Tag herkommen]

073 ( )  

[Hilf Gott, wie geht das immer zu ]

074 ( 103 )  

[Aus tiefer Not schrei ich zu dir (I)]

075 ( )  

[Da Jesus an dem Kreutze stund ]

076 ( )  

[O reicher Gott im throne]

077 ( )  

[Hilff Gott das mir gelinge]