Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Välj från editionen Gamla psalmmelodier enligt den svenska psalmboken 1697

JärjestäJärjestä

001

Thesse äro the tijo Budh

002

Then som wil en Christen heta

004

Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh

005

Wij troo uppå en Gudh

006

O Gudh wij lofwe tigh / O Herre

007

O Gudh wij lofwe tigh / O Gudh

008

Uppå Gudh Fader jagh fast troor

009

Fader wår som i Himlom äst

010

O Fader wår högt öfwer oss

013

Wår Herre Christ kom til Jordan

014

Jesus Christus är wår hälsa

015

Gudh ware lofwad och högeliga prisad

022

Säll är then man som icke går

023

Hielp Gudh hwad för en jämmerlig ting

027

Ach Herre straffa icke migh

031

O Herre Gudh af Himmelrijk / Wij

034

Then ogudachtige säger så:

035

Herre ho skal ewinnerlig

038

Herren wår Gudh ware tigh blijd

039

Min Gudh / min Gudh / sade Christus tå

040

Hwad kan migh ståå til trång och nödh

042

Min hogh från menniskior hafwer jagh wändt

046

På tigh hoppes jagh / o Herre kär

048

Lät thet icke förtryta tigh

052

Säll är then man som hafwer kär

055

Jagh siunger om en Konung båld

056

Wår Gudh är oss en wäldig borg

057

Gudh är wår starckheet och tilflycht

059

O Herre Gudh giör nådh medh migh

060

Förbarma tigh / Gudh / öfwer migh

061

Hwij berömmer tu fast tigh

067

Gudh ware oss barmhertig och mild

068

Hielp migh / min Gudh / min sorg migh qwäl

074

O Herre Gudh betee tin macht

075

Gudh står i Gudz Församling

077

Herre som offta nådelig

079

O Herre Gudh af Himmelrijk / Wår

080

Then som under hans beskärm boor

083

Kommer här och låter

086

Min siäl skal lofwa Herran

087

Lofwa Gudh / min siäl / i alla stund

088

Herren uthi sin högsta thron

096

Utan Herren faller oss til

098

Säll är then man som fruchtar Gudh / Och gierna

099

Af diupsens nödh ropar jagh til tigh

102

Widh the älwer i Babylon

103

Herre tu uthrannsakar migh

109

Jerusalem tu helga stadh

110

Lofsiunger Herran, lofsiunger Herran

113

Min siäl prisar storliga Herran

114

Lofwad ware Herren Israels Gudh

115

Herre / nu låter tu tin tienare

116

Frögda tigh tu Christi brudh

118

Esaie Prophetenom hände thet så

119

Christus then rätte Herren

120

O Jesu Christ som mandom tog

121

Werldenes Frälsare kom här

122

Wij lofwom Christ en Konung båld

125

Lofwad ware tu Jesu Christ

126

Alle Christne frögda sigh

126W

Christus är födder af een jungfu reen

127

En jungfru födde ett barn i dagh

128

Hwar Christtrogen frögde sigh

130

In dulci jubilo

130

In dulci jubilo

131

Så skiön lyser then Morgonstiern

132

Af Himmels högd jagh kommen är

134

Frögder eder alle

140

Wälsignat ware Jesu Namn

142

O Gudh wår Fader i ewighet

145

Ett barn är födt i Bethlehem

147

O Gudh wår Fader i ewighet

148

Hielp Gudh / at jagh nu kunde

149

Jesu uppå korset stod

150

O rene Gudz Lamb / oskyldig

163

Christ låg i dödsens bandom

164

Jesus Christus han är worden

164

Jesus Christus han är worden

164W

Christus är upstånden af döda

165

Gladelig wele wij Halleluja siunga

167

Upstånden är wår Herre Christ

169

(Upfaren är wår Herre Christ)

171

Jesus Christus wår Frälserman

180

Kom Helge Ande Herre godh

181

Kom Helge Ande Herre Gudh

182

Nu bedie wij then Helga And

183

O tu Helge Ande kom! Upfyll

185

När Christus Gudz thens Högstas Son

188

O Fader wår / barmhertig och godh

189

Herre Gudh Fader stat oss bij

190

O Herre Gudh af Himmelrijk / gif

191

Tigh ware lof och prijs O Christ

192

Alleneste Gudh i Himmelrijk

199

Sigh frögde nu Himmel och jord

203

Så högt har Gudh oß til stoor frögd

204

Om en rijk man här siungom wij

205

En riker man / wäldiger han

206

Gudh warder liknad widh en man

208

Then som efter Gudz Rijke står

209

Högfärd ar en odygd så stoor

210

O menniskia wil tu betänckia

212

Enom Konung täcktes thet så

213

Waker up i Christne alle

214

Himmelriket liknas widh tijo jungfrur

215

Kommer hijt til migh säger Gudz Son

215

Kommer hijt til migh säger Gudz Son

216

O Herre Gudh af Himmelrijk / hwad

218

O Gudh förlän migh tina nådh!

218

Ach wij syndare arme!

219

Hwar man må nu wäl glädia sigh

220

Gudh af sine barmhertighet

222

Af Adams fall ar platt förderft

222

O Herre Gudh / tin helga Ord

223

Frögder eder i thenna tijd

224

Wak up / wak up i Gudz Namn

236

O Rom / går thet nu så medh tigh

237

Gudh Fader wilje wij prisa

240

Allena til tigh / Herre Jesu Christ

248

Beklaga af alt mitt sinne

249

O Gudh! hwem skal jagh klaga / then sorg

250

O Gudh hwem skal jagh klaga? / Min synd

251

En syndig man som låg i syndsens dwala

269

Ingen efter Gudz Rijke står

275

O Herre Gudh af Himmelrijk! Hur' sorgelig

281

Jagh ropar til tigh / O Herre Christ!

282

Mitt hierta hwij grämer tu tigh

284

Må jagh olyckon eij vndgåå

295

Bewara oss Gudh i tin Ord

308

Wänd af tin wrede

308

Wänd af tin wrede

309

Ach! Herre Gudh i högden boor

310

Förläna oss Gudh så nådelig

326

Gudh som all ting skapade

339

Siungom nu af hiertans grund

341

Tacker Herranom som är ganska blider

343

O Gudh! tin godhet tacke wij

344

Tigh Herre mill jagh tacka wil

345

Lustig af hiertans grunde

350

Jagh wil af hiertans grunde

352

Jagh tackar tigh genom tin Son

354

Then signade dagh som wij nu här see

363

Efter Gudz skick går thet så til

364

Christe som lius och dagen är

365

Dagen ifrån oss skrider

368

Christe sann dagsens ljus och skeen

380

Medan man lefwer i werlden säll

382

Ewinnerlig ar mitt hopp til Gudh

390

När min tijd och stund kommen är

397

Medh glädie och frijd faar jagh nu hän

398

Wij som lefwe i werlden här

399

Hela werlden klagar sigh

400

Lät oss thenna kropp begrafwa

401

Hörer til i Christtrogne alle

401

Hörer til i Christtrogne alle

48

Then onde wachtar ther fast vppå

49

Giör wäl, och låt alt ondt beståå