Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali
 
 

Vanhojen virsisńvelmien editio   Loimijoen kńsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Välj från editionen Loimijoki

Numren inom parentes hänvisar till en motsvarande melodi i editionen "Gamla psalmmelodier".

001 ( 015 )  

O Fadher wår wij bidhie tigh

002 ( 081 )  

Werldennes frel▀are kom här

003 ( 080 )  

Wij låffuom Christ een konungh båld

004 ( 126 )  

Jhesu tu är wår saligheet

005 ( 129 )  

Kom Helghe Ande Herre gudh, besök

006 ( 132 )  

Kom Helghe Ande Herre gudh, wpfyl

007 ( 183 )  

Gudh Fader uthi himmelrijk/ Gudz son

008 ( 031 )  

Lätt thet icke förtryta tigh

009 ( 068 )  

Eenom konungh tachtes thett såå

010 ( 058 )  

Säll är then man som fruchtar Gudh, Och gerna

011 ( 157 )  

O Gudh förlän migh tina nådh

012 ( 153 )  

[Af Adams fall är platt fördärfft]

013 ( 149 )  

Waker wp waker wp i Gudz nampn

014 ( 119 )  

Nw är kommen wår Påscha frögd

015 ( 023 )  

Säll är then man som icke går

016 ( 024 )  

Herre hoo skal Ewinnerligh

017 ( 038 )  

O Herre Gudh gör nådh medh migh

018 ( 039 )  

Hwi berömer thu fast tigh

019 ( 043 )  

O Herre Gudh bethe thin macht

020 ( 049 )  

Kommer här och läther

021 ( 050 )  

Låffwa Gudh mijn siäl i alla stundh

022 ( 052 )  

Herren wdi sin höghsta thron

023 ( 053 )  

Säll är then man som fruchtar Gudh och stor

024 ( 066 )  

Jerusalem tu helgha stadh

025 ( 073 )  

Högfärdh är een odygd så stor

026 ( 075 )  

Then som epther Gudz rijke står

027 ( 069 )  

Een lijknelse liufflig och klar

028 ( 035 )  

Jagh siunger om een konungh båld

029 ( 046 )  

Herre som åffta nådheligh

030 ( 064 )  

Herre thu wthransakar migh

031 ( 143 )  

Frögder idher i thenne tijdh

032 ( 150 )  

Wälsignatth ware Jesu nampn

033 ( 151 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, hwadh

034 ( 099 )  

Låffwatt ware thu Jesu Christ

035 ( 089 )  

Mijn wägh bär nidh aff himmels högd

036 ( 187 )  

Medh glädh och frögd faar iagh nu hän

037 ( 007 )  

Thesse äro the tijå bwdh

038 ( 059 )  

[Säll är then man som fruchtar Gudh, Och gerna]

039 ( 013 )  

Fadher wår som i himblom äst

040 ( 017 )  

Wår Herre Christ kom till iordan

041 ( 019 )  

Jhesus Christus är wår hel▀a

042 ( 020 )  

Gvdh ware låffuat och höghelighe prijsatt

043 ( 024 )  

O Herre Gudh i Himmelrijk, wij

044 ( 009 )  

Then som wil [een Christen heeta]

045 ( 190 )  

Iam maesta quiesce quaerela

046 ( 047 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, wår

047 ( 048 )  

Then som wnder hans beskerm bor

048 ( 027 )  

Mijn gudh mijn gudh sade Christus tå

049 ( 151 )  

O Herre Gudh aff himmelrijk, giff

050 ( 034 )  

Säll är then man som haffwer kär

051 ( 042 )  

Hielp migh min Gudh min sårgh

052 ( 145 )  

Ingen effther Gudz rijke står

053 ( 033 )  

Wår Gudh är å▀ een wäldigh bårgh

054 ( 041 )  

Gvdh ware å▀ barmhärtig och mild

055 ( 056 )  

Wthan Herren faller å▀ till

056 ( 060 )  

Aff diupsens nödh ropar till tigh

057 ( 178 )  

Bewara å▀ Gudh i thin ordh

058 ( 184 )  

Wij som leffuer i wärden här

059 ( 074 )  

Gwdh warder lijknatt widh en man

060 ( 057 )  

Then CXXIIII psalm (Wo Gott der Herr nicht bei uns hält)

061 ( )  

Alia nota eiusdem cantionis (Wo Gott der Herr, Ee4)

062 ( 037 )  

Förbarma tigh gudh öffwer migh

063 ( 153 )  

Af Adams fall är platt fördärfft [=12]

064 ( 141 )  

Gvdh aff sine barnhertighet

065 ( )  

[Inn Gott geleubt ich das er hat]

066 ( )  

[Hilff Gott wie ist der menschen not so gros]

067 ( 138 )  

Christus then rätte Herren

068 ( )  

[ O Herre Gott, dein Göttlichs Wort]

069 ( 098 )  

En jungfru födde itt barn idagh

070 ( 096 )  

Alleneste Gudh i himmelrijk

071 ( )  

Hymnus O Lux Beata

072 ( )  

[Es wird schier der letzte Tag herkommen]

073 ( )  

[Hilf Gott, wie geht das immer zu ]

074 ( 103 )  

[Aus tiefer Not schrei ich zu dir (I)]

075 ( )  

[Da Jesus an dem Kreutze stund ]

076 ( )  

[O reicher Gott im throne]

077 ( )  

[Hilff Gott das mir gelinge]