Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali

 

NOTAE PSALMORUM

Första sidan av koraldelen i handskriften

Var och en av de här utgivna koralerna hör till en notae psalmorum -del i en mer omfattande musikhandskrift. De ifrågavarande delarna innehåller enligt benämningen melodier till psalmer. En av dem är i den finska forskningen känd under namnet Notae Psalmorum (NP). Det gäller handskriften C III 14 (4:o, ca 15x19 cm) i Nationalbiblioteket. Dess 51 blad innehåller en graduale- och en koralavdelning. Bladen ser ut att ha hört samman, även om bandet torde ha innehållit också något annat material, till exempel kyrkohandboken av år 1614. På blad 25v finns namnet Henric(us) Strigl, som torde avse Henricus Jacobi Strigelius, kyrkoherde i Ilmola (Ilmajoki) åren 1601-29. Samma namn finns också i den ovan presenterade LTI-handskriften. På grund av detta kan man anta att det finns en förbindelse mellan samlingarna och mellan deras hemorter. En del av gradualet kan härstamma från tiden 1625-26. Den innehåller nämligen en bön för drottning Maria Eleonora, som då väntade barn (= den senare drottningen Kristina).

Texter och notbilder på samlingens 39 blad eller 78 notsidor har skrivits med en handstil som är typisk för 1600-talet. Samlingens koraler har med en senare penna numrerats felaktigt 1-169. Efter nummer 134 följer nämligen av okänd orsak nr 140. Därför är det rätta antalet koraler fem färre eller 164. Ingeborg Lagercrantz uppger antalet till 159 men berättar att några psalmer har två melodier. Sex Aliter-koraler, med texten för det föregående numret, har sina egna nummer 18, 41, 53, 62, 67 och 82. Koral 136 är nästan identisk med nr 52, och melodiernas slutliga antal visar sig således vara 163. Följande utskrivna NP-koraler finns i Kangasala 1624 endast som texthänvisningar: nr 55 Hwar Christtrogen frögde sigh/ Lauluja nyt laskekam (= Resonet in laudibus), nr 60 Puer natus in Bethlehem och nr 115 Tacker Herranom som är (se LTI-framställning). Vid den ovannämnda rubriken till koral 136 Wij låfwom Christ (een konung bold) hänvisas i Kangasala 1624 (fol. 8r) med orden eodem tono (med samma melodi) till den föregående hymnmelodin Wärldenes frelsare kom här.

Kangasala 1624 och LTI saknar följande NP-koraler: 133 Widh the elfwer [i Babylon], 134 Loffsiunger [HErran] och 164 Hwadh min Gudh will / MItäs Jumal tahdot tapahtu tott. Koralen 133 motsvarar den tyska An Wasserflüssen Babylon och nr 134 Antonio Scandellos Lobet den Herren. Tyska rötter till NP:s sista koral 164 MItäs Jumal tahdot tapahtu tott finns möjligtvis också i den profana visan Elend hat mich umfangen, vars melodi trycktes för en andlig text med samma begynnelseord 1551. Psalmen har i den svenska koralpsalmboken 1697 en annan melodi, men den år 1702 tryckta finska koralsamlingen innehåller båda melodierna, den här som primärt alternativ till psalmen 268.

NP saknar å sin sida, som också LTI och alla 1600-talets svenska samlingar, Gud står i gudz försambling från Kangasala 1624 (Aliter) samt ca 15 koraler som ingår i Kangasala 1624 och LTI.

Innehållet och ordningen i NP följer Kangasala 1624 och LTI. Där finns 123 tvåspråkiga, sex svenska och 28 finska rubriker, därtill ett par latinska, alltså tillsammans 159 psalmtitlar. Melodi nr 120 O Jesu Christ san Gudh och man (bömisk före år 1541, Roh 1541, varken i 1697 eller i 1702; Zahn 309 och 376, DKL Eg97A 1560/08) har också finska ord O Jesu Christe wiatoin. Psalmen med den ifrågavarande textinledningen trycktes först i Jonas Raumannus samling Manuale Finnonicum (1646). En uppenbart tidig handskriven version av texten har funnits också som ett tillägg till kyrkohandboken från år 1614 i Asikkala kyrkoarkiv (nr 293, numera i Tavastehus landsarkiv) med rubriken Cantus funebralis.

Litteratur: Schalin I, 67-68 nr 132; Lagercrantz I, 52-53 nr 33.

 

textinledning

nr

Ach wij syndare

97

Af Adams fall

94

Af diupsens nödh ropar

40

[Aff diupsens nöd ropar] (Aliter)

41

Ainoan Jumalan corkeudhes

56

Ain weisatkam herral

32

Alleluja ilol luiall

139

Alle måghe wij glädhias

128

Allena till tigh H. Jesu Christ

99

Alleneste Gudh i himmelrijk

56

Armachdha päälen Jumala

22

Autuas autta köyhä waiwaist

20

Auta mua Jumalani täsä tuscas

26

Autuas se quin eij käyskele

11

Autuas se quin pelkä herra [hänen käskyns]

36

 

 

Beklagha af alt mit sinne

96

Beware oss Gudh

93

 

 

Caick quin Christusta cunnioitit

148

Christe mailman wapachtaja

109

Christe paiste kirkas päewä

63

Christe som lius och dagen är

63

Christicund Christuxel kichlattu

142

Christ lågh i dödzens bandom

69

Christus den rätte herren

80

Christus Jumalan poica

80

Christus Cuoleman

15

Christus käski sanans saarnatta

155

Christus nous ylös cuoleman haudast

71

Christus quin cuoletettin

69

Christus taiwas ylös meni

163

Christus är wpstånden af dödha

71

Christuxen pijna muistakam

160

Coko mailma walittane

117

Coska ajcan tullut

121

Cosk murhe ja waiwa pällen käy

37

Cuin kirkast cointächti coitta

137

 

 

Een rijker man

46

Een syndigh man

106

Effter Gudz skick

77

En Jungfru födde itt barn

57

En lijknelse liufligh och klar

45

Engel ilmestyi taiwast

147

Engel paimenil puhui

127

Enom konungh täcktes [thet] så

44

Ewinnerligh är mitt hopp

107

 

 

Fadher wår som i himblom äst

5

Frögder edher alle

54

Frögder eder i thenna tijdh

85

Förbarma tigh Gudh öf[wer] migh

22

Förlän oß Gudh så nådheligh

112

 

 

Gladeligh wele wij halleluja

70

Glädh tigh tu helgha Christenheet

59

Gudh fadher wthi himmelrijck

123

Gud fader wele wij prijsa

89

Gudh af sine barmhertigheet

83

Gudh [fadh]er uthi himmelrijck

2

Gudh ware låfwat och

10

Gud som altingh skapadhe

124

Gud warder lijknadt widh een man

48

Gudh ware os barmhertigh

25

Gudh står i gudz försambling

28

 

 

Haudhakame rwmis

118

Heela wärlden klagar

117

Herra cansas perittäwäs päl

27

Herra Christus tuli Jordanill

8

Herra cuka sun majasas

13

Herra Jumal asuwa taiwas

2

Herra quin armollinen

29

Herra sinä mun tutkij tienet (I)

42

Herra sinä mun tutkij tiened (II)

141

Herre gudh fader stat

79

Herre hoo skal ewinnerligh

13

Herren uthi sin högsta thron

35

Herren wår Gudh ware

14

Herre som åffta nådeligh

29

Herre tu uthransakar migh

42

Hielp Gudh att iagh nu kunde

65

Hielp migh min Gudh min sårgh

26

Hwadh kan migh stå till tränghsel

16

Hwadh min Gudh will

164

Hwar Christrogen frögde sigh

55

Hwar man må nu

81

Hwar man må nu (Aliter)

82

Hwij berömer tu fast tigh

24

Höghfärdh är een odygd

47

 

 

Jagh ropar till tigh

100

Jagh siunger om een konungh

21

Jagh tackar tigh genom

129

Jagh wil min Herre gudh

130

Iam maesta quiesce

122

Jerusalem pyhä caupungh

43

Jerusalem tu helghe stadh

43

Jesus Christus lunastajam

9

Jesus Christus är wår helsa

9

Jesu som är wår

109

Jesus ristin pälle ripui

66

Jesus ristin pälle ripui (Aliter)

67

Jesu tu är wår saligheet

72

Jesus vppå korset stodh

66

Jesus vppå korset stodh (Aliter)

67

Jhmisen luondo

94

Jhmisten paliost tyhmydest

132

Jloidkam nyt tähän aikan

85

Jloidkam päsiäis [iuhlast]

68

Jloidkan maa, taiwas

110

Jloitkan sijs caicki

54

Jloidze Christicund Sydhämest

59

Jloisest Jesuxel kijtos

70

Jngen effter Gudz rijke står

86

Joca corkeman turwis istupi

31

Josei herra auta meitä

38

Josei Herra raken huonetta

154

Jsä Jumala Taiwahast

79

Jsä Jumalat kijttäkäm

89

Jsä meidän ylhäll taiwas

5

Jtt gott berådh och wäll

87

Jumal aut minä taidhaisin

65

Jumal on wedhet miehen werrax

48

Jumal seiso Jumalten seas

28

Jumal taiwast isä hyfwä

123

Jumala cuni caicki loi

124

Jumala päällem armachtakon

25

Jumala swrest hywydhest

83

Jumalan sädyn perästä

77

 

 

Kehu kielen, muista mielen

144

Kijtet olcon Jesuxen nimi§

91

Kijttäkäm herra Jumalat

10

Kijtän sua Jsä Jumal

145

Kom helge A. H Gudh wpfyll (II)

76

Kom helge ande H. Gudh wpfyll (I)

73

Kommer hijt till migh seger Gudz son

51

Kommer här och läther oß

32

Kylwäjä siemenens

143

 

 

Lauluja nyt laskekam

55

Loffsiunger [Herran]

134

Låffwa Gudh min siell

33

Låfwat ware tu Jesu

58

Lätt oß thenna krop

118

Lät thet (Aliter)

18

Lät thet icke förtryta

17

 

 

Me quin eläm man pällä

117

Me uscom yhden Jumalan pääll

4

Medhan man lefwer i werlden säll

104

Medh glädhie och frijdh

119

Meidhän Jsän swa rukoilem

6

Meidhän linnam on Jumal

19

Mielen mix suret

103

Min hogh frå menniskior

126

Min wägh bär

127

Min gudh min gudh sade Chr[istus] tå

15

Min siäll skal låfwa herran

34

Minun sielun kijttä herra monin kerran

33

Mitt hierta hwi grämmer

103

Mitä silloin taita puuttu

16

Mix kerskad wäkewä sangar

24

Moni awioskäsky laitta

125

Mun Jumalan sua kijtän ain

113

Mun sielun kijtä herra, ja hänen

34

Mun Sielun surest kijttä Herra, händ

135

Mu[n] toiwon on ijäinen

107

 

 

Nij cauwan cuin me eläm täll

104

Nijn Jesus puhui

49

Nijn quin Herra caikin pyhin

158

Nu bidhie wij then [Helge] and

75

Nu är kommen

68

Nyt caicki Christityt

81

Nyt caicki Christityt(Aliter)

82

Nyt näemme sen siunatun

146

Nyt tän tulkat Christityt

149

Nämät ne kymmenen käsky owat

1

När min tijdh och stundh

121

 

 

O caickein cappalden luoja

162

O Christicund morsian puchdas

90

O Christityt nytt iloitkam

156

O fader wår barmhertigh

78

O fader wår högdt öf[wer] oß

7

O fader wår wij bidhie tigh

6

O Gudh förlän migh

98

O gud hwem skal iagh [klaga, mijn synd]

108

O Gudh hwem [skal iag klaga, then]

101

O Gudh thin godhet tacke wij

114

O Gudh wår fadher i Ewigheet

64

O Herra Jumal armolinen Jsä

153

O Herra Jumal cuin caicki olet luonut

157

O herra Jumala taiwast, olet sinä

30

O Herra Jumala taiwast me kylla walitta mahdan

12

O Herra [Jumala taiwast, me kijtäm]

92

O herra sun p. sanas

84

O Herre Gudh af himmelrijck, wij må thet alle

12

O Herre Gudh [af himmelrijk, gif]

92

O Herre Gudh af himmelrijk, hwadh tu

95

O Herre Gudh af himmelrijk. Wår

30

O Herre Gudh betee tin macht

27

O Herre Gudh gör nådh medh migh

23

O Herre G. tin helga ordh

84

O Jesu Christ quin lunnon saidh

61

O Jesu Christ quin lunnon saidh (Aliter)

62

O Jesu Christ som mandom togh

61

O Jesu Christ som mandom togh (Aliter)

62

O Jesu Christ san Gudh och man

120

O Jesu Christe wiatoin

120

O Jesu cuingz olet pijnattu

64

O Jhminen ajatel aina

102

O Jumal anna minul armos

98

O Jumal kenen edes walitan

101

O Jumal sinun poicas caut

129

O laupias Jsä

78

O Menniskia wilt tu betenkia

102

O Puchdas Jumalan caridza

111

O pyhä hengi tule nyt tän

75

O Reene Gudz lamb

111

O Rom

88

O sinä meidän Jsäm ylhäldä

7

Ole armolinen mull Jumal

23

Ole kijtet isä Jumala cuin ruokit

123

Ole kijttetty Jesu Christ

58

Olettak te mykät

138

Olkon herra sul laupias

14

Om een rijk man

50

Om menniskiones fåfengeligh.

132

 

 

Puer natus in Bethlehem

60

På tigh hoppas iagh

131

Päälles minä herra

131

 

 

Ratk riemuita me mahdam

128

Ratk rauhas nyt

119

Romi röyckiä

88

 

 

Sanoi herra asuwa taiwas

35

Sanoi Pietar Duomiopäewän

151

Se quin tachto autuas olla

161

Se qwin tachto Christit olla

3

Sigh frögde nu himmel

110

Sijt on meill iloinen aika

57

Sinun tygös herra tulen

40

[Sinun tygös herra tulen] (Aliter)

41

Siungom nu af hiertans grundh

116

Sun tyges Herra Christe huudhan

100

Suo meille rauha H. nytt

112

Sydämest muista

150

Så skön lyser

137

Säll är then man som icke går

11

Säll är thän man som [hafwer khär]

20

Säl är then mån som fruchtar gudh [och stoor]

36

 

 

Tacker Herranom som är

115

Taiwan wal[dacunda]

45

Te Christityt ylesherätkät

105

Then som effter gudz

49

Then som under hans beskerm bor

31

Then som will een Christen heeta

3

Thesse ähro the tijo budh

1

Tigh H. mild

113

Tridie dagen itt bröllop stodh

125

Tule p. hengi h. Jumal

76

Tule P. Hengi luoja

74

Tule Toiwottu turua tän

52

Tule Toiwottu turua tän (Aliter)

53

Tulkat tän caick

51

Tyghes Herra Jesu Christe

99

Tyghös Jumal ikäwöidzen ain

126

Tå mig går sorgh och nödh wppå

37

 

 

Vthan herren faller oß till

38

 

 

Waiwainen walitan waikiast

108

Waka wp waka wp i Gud[z] nampn

90

Waker wp i Christne alle

105

Walitta wakiast

96

Wariel Jumal

93

Weisan ydhest Corkiast cuningast

21

Weisatkam nyt

50

Weisatkam sydhämen pochjast

116

Wij låfwom Christ [een konung bold]

136

Wij som lefwe på wärlden här

117

Wij troo på een alzmechtigh Gudh

4

Wijdh the elfwer

133

Woi meitä k.

97

Wår gudh är oss

18

Wår Herre Christ kom till Jordan

8

Wälsignadt wari Jesu Nampn

91

Wärldennes frelsare kom här

52

Wärldennes frelsare kom här (Aliter)

53

 

 

Ylpeys on wika

47

Ynnä yxi ychteys

140

Yx cuningas tahdoi lucu

44

Yx ihminen

106

Yx lapsi synnyi Bethlehemis

152

Yx oikein ajatelt

87

Yx rikas mies

46

Yö on nyt meild edesmennyt

159

 

 

Älwös sinä pahaxes

17