Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio
 

Virtuaalikatedraali

 

Suomen vanhat virsisävelmät

NOTAE PSALMORUM

Käsikirjoituksen virsiosaston ensimmäinen sivu

Kaikki tässä julkaistavat sävelmistöt ovat jonkin laajemman musiikkikäsikirjoituksen notae psalmorum -osia. Yksi niistä on tutkimuksessa tunnettu pelkästään Notae Psalmorum -nimisenä (NP). Kysymyksessä on Kansalliskirjaston 51-lehtinen käsikirjoitus C III 14 (4:o, n. 15x19 cm), joka sisältää gradualen ja koraaliosaston. Ne näyttävät kuuluneen yhteen, joskin yhteissidokseen on voinut sisältyä muutakin, esim. vuoden 1614 kirkkokäsikirja. Lehdellä 25v on nimi "Henric(us) Strigl", joka tarkoittanee Henricus Jacobi Strigeliusta, Ilmajoen kirkkoherraa 1601-29. Sama nimi on myös edellä esitellyssä LTI -käsikirjoituksessa. Tästä voisi olettaa mahdollisen yhteyden kokoelmien ja niiden kotiseutujen välillä. Osa gradualea voi olla ajalta 1625-26. Siinä näet on rukous tuolloin lasta (= myöhempi kuningatar Kristiina) odottavan kuningatar Maria Eleonoran puolesta.

Kokoelman 39 lehden eli 78 nuottisivun tekstit ja nuottikuvat ovat 1600-luvulle tyypillistä käsialaa. Koraalit on joskus myöhemmällä kynällä merkitty numeroin 1-169, mikä on virhetieto. Numeroa 134 nimittäin seuraa jostain syystä suoraan nro 140. Täten koraalien oikea lukumäärä on vain 164. Ingeborg Lagercrantz ilmoittaa luvun 159, mutta mainitsee muutamiin virsiin olevan kaksi sävelmää. Kuusi Aliter-koraalia, edeltävän numeron tekstiin liittyvät, ovat omina numeroinaan 18, 41, 53, 62, 67 ja 82. Koraali 136 on samaa perussävelmää kuin nro 52, joten sävelmien lopulliseksi määräksi ilmenee 163. Seuraavat näkyviin kirjoitetut NP-koraalit esiintyvät Kangasala 1624:ssä vain viitteinä: nro 55 Hwar Christtrogen frögde sigh/ Lauluja nyt laskekam (Resonet in laudibus), nro 60 Puer natus in Bethlehem ja nro 115 Tacker Herranom som är (ks. LTI-esittelyä). Mainitun koraalin nro 136 Wij låfwom Christ [een konung bold] tekstialukkeen kohdalla viitataan Kangasala 1624:ssä (fol. 8r) sanonnalla "eodem tono" (samalla sävelmällä) edellä olevaan hymnisävelmään Wärldenes frelsare kom här.

Kangasala 1624:stä ja LTI:sta puuttuvat lisäksi seuraavat NP-koraalit: 133 Widh the elfwer [i Babylon], 134 Loffsiunger [HErran] ja 164 Hwadh min Gudh will. Näistä koraali 133 on An Wasserflüssen Babylon ja nro 134 on Antonio Scandellon Lobet den Herren. NP:n viimeisen koraalin 164 MItäs Jumal tahdot tapahtu tott saksalaiset juuret ovat mahdollisesti maallisessa laulussa Elend hat mich umfangen, jonka sävelmä painettiin samoin alkavaan hengelliseen tekstiin 1551. Virrellä on vuoden 1697 ruotsalaisessa kokoelmassa toinen sävelmä, mutta suomalainen vuoden 1702 painettu virsisävelmistö sisältää molemmat, joista tämä on virrellä 268 ensisijaisena.

NP-käsikirjoituksesta puuttuvat kuten myös LTI:stä ja kaikista 1600-luvun ruotsalaisista kokoelmista Kangasala 1624:n Gud står i gudz försambling (Aliter) sekä noin 15 Kangasala 1624:n ja LTI:n sisältämää koraalia.

NP seuraa sisällöltään ja järjestykseltään Kangasala 1624:ää ja LTI:tä. Kaksikielisiä tekstialukkeita on 123, ruotsalaisia 6 ja suomenkielisiä 28, lisäksi pari latinalaista, siis kaikkiaan 159 tekstialuketta. Sävelmällä 120 O Jesu Christ san Gudh och man on myös suomalainen tekstialuke O Jesu Christe wiatoin. Näin alkava virsi tunnetaan painettuna vasta Jonas Raumannuksen kokoelmassa Manuale Finnonicum (1646). Ilmeisen varhaisena käsinkirjoitettuna versiona teksti on tavattu myös vuoden 1614 kirkkokäsikirjan liitteenä Asikkalan kirkonarkistosta (nro 293, nykyisin Hämeenlinnan maakunta-arkistossa), otsikolla Cantus funebralis.

Kirjall.: Schalin I, 67-68 nro 132; Lagercrantz I, 52-53 nro 33.

 

Käsikirjoituksen virsisävelmät

alkusanat

nro

Ach wij syndare

97

Af Adams fall

94

Af diupsens nödh ropar

40

[Aff diupsens nöd ropar] (Aliter)

41

Ainoan Jumalan corkeudhes

56

Ain weisatkam herral

32

Alleluja ilol luiall

139

Alle måghe wij glädhias

128

Allena till tigh H. Jesu Christ

99

Alleneste Gudh i himmelrijk

56

Armachdha päälen Jumala

22

Autuas autta köyhä waiwaist

20

Auta mua Jumalani täsä tuscas

26

Autuas se quin eij käyskele

11

Autuas se quin pelkä herra [hänen käskyns]

36

 

 

Beklagha af alt mit sinne

96

Beware oss Gudh

93

 

 

Caick quin Christusta cunnioitit

148

Christe mailman wapachtaja

109

Christe paiste kirkas päewä

63

Christe som lius och dagen är

63

Christicund Christuxel kichlattu

142

Christ lågh i dödzens bandom

69

Christus den rätte herren

80

Christus Jumalan poica

80

Christus Cuoleman

15

Christus käski sanans saarnatta

155

Christus nous ylös cuoleman haudast

71

Christus quin cuoletettin

69

Christus taiwas ylös meni

163

Christus är wpstånden af dödha

71

Christuxen pijna muistakam

160

Coko mailma walittane

117

Coska ajcan tullut

121

Cosk murhe ja waiwa pällen käy

37

Cuin kirkast cointächti coitta

137

 

 

Een rijker man

46

Een syndigh man

106

Effter Gudz skick

77

En Jungfru födde itt barn

57

En lijknelse liufligh och klar

45

Engel ilmestyi taiwast

147

Engel paimenil puhui

127

Enom konungh täcktes [thet] så

44

Ewinnerligh är mitt hopp

107

 

 

Fadher wår som i himblom äst

5

Frögder edher alle

54

Frögder eder i thenna tijdh

85

Förbarma tigh Gudh öf[wer] migh

22

Förlän oß Gudh så nådheligh

112

 

 

Gladeligh wele wij halleluja

70

Glädh tigh tu helgha Christenheet

59

Gudh fadher wthi himmelrijck

123

Gud fader wele wij prijsa

89

Gudh af sine barmhertigheet

83

Gudh [fadh]er uthi himmelrijck

2

Gudh ware låfwat och

10

Gud som altingh skapadhe

124

Gud warder lijknadt widh een man

48

Gudh ware os barmhertigh

25

Gudh står i gudz försambling

28

 

 

Haudhakame rwmis

118

Heela wärlden klagar

117

Herra cansas perittäwäs päl

27

Herra Christus tuli Jordanill

8

Herra cuka sun majasas

13

Herra Jumal asuwa taiwas

2

Herra quin armollinen

29

Herra sinä mun tutkij tienet (I)

42

Herra sinä mun tutkij tiened (II)

141

Herre gudh fader stat

79

Herre hoo skal ewinnerligh

13

Herren uthi sin högsta thron

35

Herren wår Gudh ware

14

Herre som åffta nådeligh

29

Herre tu uthransakar migh

42

Hielp Gudh att iagh nu kunde

65

Hielp migh min Gudh min sårgh

26

Hwadh kan migh stå till tränghsel

16

Hwadh min Gudh will

164

Hwar Christrogen frögde sigh

55

Hwar man må nu

81

Hwar man må nu (Aliter)

82

Hwij berömer tu fast tigh

24

Höghfärdh är een odygd

47

 

 

Jagh ropar till tigh

100

Jagh siunger om een konungh

21

Jagh tackar tigh genom

129

Jagh wil min Herre gudh

130

Iam maesta quiesce

122

Jerusalem pyhä caupungh

43

Jerusalem tu helghe stadh

43

Jesus Christus lunastajam

9

Jesus Christus är wår helsa

9

Jesu som är wår

109

Jesus ristin pälle ripui

66

Jesus ristin pälle ripui (Aliter)

67

Jesu tu är wår saligheet

72

Jesus vppå korset stodh

66

Jesus vppå korset stodh (Aliter)

67

Jhmisen luondo

94

Jhmisten paliost tyhmydest

132

Jloidkam nyt tähän aikan

85

Jloidkam päsiäis [iuhlast]

68

Jloidkan maa, taiwas

110

Jloitkan sijs caicki

54

Jloidze Christicund Sydhämest

59

Jloisest Jesuxel kijtos

70

Jngen effter Gudz rijke står

86

Joca corkeman turwis istupi

31

Josei herra auta meitä

38

Josei Herra raken huonetta

154

Jsä Jumala Taiwahast

79

Jsä Jumalat kijttäkäm

89

Jsä meidän ylhäll taiwas

5

Jtt gott berådh och wäll

87

Jumal aut minä taidhaisin

65

Jumal on wedhet miehen werrax

48

Jumal seiso Jumalten seas

28

Jumal taiwast isä hyfwä

123

Jumala cuni caicki loi

124

Jumala päällem armachtakon

25

Jumala swrest hywydhest

83

Jumalan sädyn perästä

77

 

 

Kehu kielen, muista mielen

144

Kijtet olcon Jesuxen nimi§

91

Kijttäkäm herra Jumalat

10

Kijtän sua Jsä Jumal

145

Kom helge A. H Gudh wpfyll (II)

76

Kom helge ande H. Gudh wpfyll (I)

73

Kommer hijt till migh seger Gudz son

51

Kommer här och läther oß

32

Kylwäjä siemenens

143

 

 

Lauluja nyt laskekam

55

Loffsiunger [Herran]

134

Låffwa Gudh min siell

33

Låfwat ware tu Jesu

58

Lätt oß thenna krop

118

Lät thet (Aliter)

18

Lät thet icke förtryta

17

 

 

Me quin eläm man pällä

117

Me uscom yhden Jumalan pääll

4

Medhan man lefwer i werlden säll

104

Medh glädhie och frijdh

119

Meidhän Jsän swa rukoilem

6

Meidhän linnam on Jumal

19

Mielen mix suret

103

Min hogh frå menniskior

126

Min wägh bär

127

Min gudh min gudh sade Chr[istus] tå

15

Min siäll skal låfwa herran

34

Minun sielun kijttä herra monin kerran

33

Mitt hierta hwi grämmer

103

Mitä silloin taita puuttu

16

Mix kerskad wäkewä sangar

24

Moni awioskäsky laitta

125

Mun Jumalan sua kijtän ain

113

Mun sielun kijtä herra, ja hänen

34

Mun Sielun surest kijttä Herra, händ

135

Mu[n] toiwon on ijäinen

107

 

 

Nij cauwan cuin me eläm täll

104

Nijn Jesus puhui

49

Nijn quin Herra caikin pyhin

158

Nu bidhie wij then [Helge] and

75

Nu är kommen

68

Nyt caicki Christityt

81

Nyt caicki Christityt(Aliter)

82

Nyt näemme sen siunatun

146

Nyt tän tulkat Christityt

149

Nämät ne kymmenen käsky owat

1

När min tijdh och stundh

121

 

 

O caickein cappalden luoja

162

O Christicund morsian puchdas

90

O Christityt nytt iloitkam

156

O fader wår barmhertigh

78

O fader wår högdt öf[wer] oß

7

O fader wår wij bidhie tigh

6

O Gudh förlän migh

98

O gud hwem skal iagh [klaga, mijn synd]

108

O Gudh hwem [skal iag klaga, then]

101

O Gudh thin godhet tacke wij

114

O Gudh wår fadher i Ewigheet

64

O Herra Jumal armolinen Jsä

153

O Herra Jumal cuin caicki olet luonut

157

O herra Jumala taiwast, olet sinä

30

O Herra Jumala taiwast me kylla walitta mahdan

12

O Herra [Jumala taiwast, me kijtäm]

92

O herra sun p. sanas

84

O Herre Gudh af himmelrijck, wij må thet alle

12

O Herre Gudh [af himmelrijk, gif]

92

O Herre Gudh af himmelrijk, hwadh tu

95

O Herre Gudh af himmelrijk. Wår

30

O Herre Gudh betee tin macht

27

O Herre Gudh gör nådh medh migh

23

O Herre G. tin helga ordh

84

O Jesu Christ quin lunnon saidh

61

O Jesu Christ quin lunnon saidh (Aliter)

62

O Jesu Christ som mandom togh

61

O Jesu Christ som mandom togh (Aliter)

62

O Jesu Christ san Gudh och man

120

O Jesu Christe wiatoin

120

O Jesu cuingz olet pijnattu

64

O Jhminen ajatel aina

102

O Jumal anna minul armos

98

O Jumal kenen edes walitan

101

O Jumal sinun poicas caut

129

O laupias Jsä

78

O Menniskia wilt tu betenkia

102

O Puchdas Jumalan caridza

111

O pyhä hengi tule nyt tän

75

O Reene Gudz lamb

111

O Rom

88

O sinä meidän Jsäm ylhäldä

7

Ole armolinen mull Jumal

23

Ole kijtet isä Jumala cuin ruokit

123

Ole kijttetty Jesu Christ

58

Olettak te mykät

138

Olkon herra sul laupias

14

Om een rijk man

50

Om menniskiones fåfengeligh.

132

 

 

Puer natus in Bethlehem

60

På tigh hoppas iagh

131

Päälles minä herra

131

 

 

Ratk riemuita me mahdam

128

Ratk rauhas nyt

119

Romi röyckiä

88

 

 

Sanoi herra asuwa taiwas

35

Sanoi Pietar Duomiopäewän

151

Se quin tachto autuas olla

161

Se qwin tachto Christit olla

3

Sigh frögde nu himmel

110

Sijt on meill iloinen aika

57

Sinun tygös herra tulen

40

[Sinun tygös herra tulen] (Aliter)

41

Siungom nu af hiertans grundh

116

Sun tyges Herra Christe huudhan

100

Suo meille rauha H. nytt

112

Sydämest muista

150

Så skön lyser

137

Säll är then man som icke går

11

Säll är thän man som [hafwer khär]

20

Säl är then mån som fruchtar gudh [och stoor]

36

 

 

Tacker Herranom som är

115

Taiwan wal[dacunda]

45

Te Christityt ylesherätkät

105

Then som effter gudz

49

Then som under hans beskerm bor

31

Then som will een Christen heeta

3

Thesse ähro the tijo budh

1

Tigh H. mild

113

Tridie dagen itt bröllop stodh

125

Tule p. hengi h. Jumal

76

Tule P. Hengi luoja

74

Tule Toiwottu turua tän

52

Tule Toiwottu turua tän (Aliter)

53

Tulkat tän caick

51

Tyghes Herra Jesu Christe

99

Tyghös Jumal ikäwöidzen ain

126

Tå mig går sorgh och nödh wppå

37

 

 

Vthan herren faller oß till

38

 

 

Waiwainen walitan waikiast

108

Waka wp waka wp i Gud[z] nampn

90

Waker wp i Christne alle

105

Walitta wakiast

96

Wariel Jumal

93

Weisan ydhest Corkiast cuningast

21

Weisatkam nyt

50

Weisatkam sydhämen pochjast

116

Wij låfwom Christ [een konung bold]

136

Wij som lefwe på wärlden här

117

Wij troo på een alzmechtigh Gudh

4

Wijdh the elfwer

133

Woi meitä k.

97

Wår gudh är oss

18

Wår Herre Christ kom till Jordan

8

Wälsignadt wari Jesu Nampn

91

Wärldennes frelsare kom här

52

Wärldennes frelsare kom här (Aliter)

53

 

 

Ylpeys on wika

47

Ynnä yxi ychteys

140

Yx cuningas tahdoi lucu

44

Yx ihminen

106

Yx lapsi synnyi Bethlehemis

152

Yx oikein ajatelt

87

Yx rikas mies

46

Yö on nyt meild edesmennyt

159

 

 

Älwös sinä pahaxes

17