Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio
 

Virtuaalikatedraali

 

Suomen vanhat virsisävelmät

LIBER TEMPLI ILMOLENSIS

Käsikirjoituksen virsiosaston ensimmäinen sivu

Kansalliskirjaston hallussa on ns. Ilmajoen musiikkikäsikirjoitus (Liber Templi Ilmolensis, C III 36, 12:o, 94 lehteä, n. 8x13 cm). Tyypillisenä 1600-luvun pohjoismaisena liturgisena kokoelmana se sisältää sekä gradualen että Notae psalmorum -osan, joissa on myöhemmin tehty yhteinen sivunumerointi. Sivunumero 31 on erehdyksessä kahdella peräkkäisellä sivulla. Tässä yhteydessä latinankielinen nimitys samoin kuin sen lyhenne LTI tarkoittavat pelkkää koraaliosastoa.

Notae-osa sisältää koraaleja sivuilla 57-140, joskaan myöhempi sivunumerointi ei ole ottanut huomioon puuttuvia lehtiä. Sivut 141-148 ovat pelkkää nuottiviivastoa. Koraalien jälkeen on 12 lehteä erilaisia suomalaisia, ruotsalaisia ja latinalaisia tekstejä, mm. 11-säkeistöinen kansanlaulu Låff ähra och prijs, Skee gud i himmelrick (akrostikon "Lars Gutmundson"), hautausvirsi I stofft och sand och suartta mull ("responsorium funebrale" sävelmineen, koraalina 1697:402, 1702:400; katolisissa vuoden 1513 kuolinvigilioissa muodossa I träck och sand, oc swarta muld), 28-säkeistöinen totuuden ja valheen kuvaus Olen nyt aikonut veisata (aikaisintaan v. 1604) varustettuna sävelmäviitteellä Sigh frögde nu Himmel och iordh (Kangasala 130, NP 110, 1697:199, 1702:197) ja O Herra Jesu waiuasten Auttaia, jonka teksti on myös Laurentius Liljevanin käsikirjoituksessa 1652-54, arkkivirtenä n. 1680 ja "virallisena" virsitekstinä 1701:332. Lisäksi kokoelmassa on merkintöjä eräistä Ilmajoen seurakunnassa vuonna 1654 kuulutetuista ja vihityistä.

Koraalien nuotti- ja tekstikäsiala ei ole kauttaaltaan yhtenäistä kuten Kangasala 1624:ssä. Raja näyttää olevan numeroiden 122 ja 123 välissä eli siirryttäessä sivulta 124 sivulle 125. Kaksikielisistä Kangasala 1624:stä ja NP:stä poiketen LTI:n perusosan tekstialukkeet ovat yksinomaan ruotsinkielisiä. Kokoelman päätöksenä oleva suomenkielinen ryhmä 139-162 vastaa Kangasala 1624:n numeroita 159-185. Koraaliosaston ulkopuolella on luettavissa mm. nimet Eschillus Pauli ja Marthinus Benedicti ("A. 1635"), joita on oletettu koraalien mahdollisiksi conscriptoreiksi samoin kuin käsikirjoituksen lopussa olevan nimikirjoituksen "Henricus Jacobi" omistajaakin. Nimi tarkoittaa mahdollisesti Henricus Jacobi Strigeliusta, joka toimi Ilmajoen kirkkoherrana 1601-1629.

Ilmajoen koraaleista puuttuu kolme lehteä: kaksi numeron 34 jälkeen sisältäen koraalit 35-40 ja yksi koraalin 69 jälkeen, ehkä sävelmät 69 Aliter-72. Nro 71 on ehkä ollut kadonneella lehdellä vain katkelmana kuten Kangasala 1624:ssä (fol. 11r), ehkäpä vielä varustettuna viitteellä ("ut in Hymnis" tms.) käsikirjoituksen graduale-osaan. Mikäli puuttuvat koraalit 35-40 vastaavat Kangasala-sävelmiä 40-47, on numeroissa 38 ja 39 ollut myös Aliter-sävelmä. Alkuperäisessä numeroinnissa (1-109) se yleensä sisältyy itse numeroon (esim. nrot 59 ja 63).

Edellä mainittujen koraalien lisäksi LTI:stä puuttuu 15 muuta Kangasala 1624:n sävelmää, mm. ainoastaan kyseisessä kokoelmassa (fol. 4v) tavattu Gud står i gudz försambling -virren Aliter-sävelmä ja kokoelman viimeinen, 11 koraalin osasto. Luku kuitenkin pienenee yhdellä siksi, että LTI:n nro 112 Tacker Herranom on Kangasala 1624:ssä (fol. 16r) vain viitteenä. Koraalin vanhimmat tunnetut lähteet ovat Johannes Murmellius 1517: Vitam quae faciunt beatiorem ja Ludwig Senfl 1534 (myös Vivamus mea Lesbia atq. amemus), koraalina Böömin Veljillä Johann Horn (= Jan Roh) 1544: DAncket dem Herren, denn er ist sehr freundtlich.

Kirjall.: Kurvinen s. 54-55 nro 26; Schalin I, 53-54 nro 109; Lagercrantz I, 49-52 nro 32.

 

Käsikirjoituksen virsisävelmät

alkusanat

sivu

nro

 

 

 

Af Adams fall är

107

91

Ah wij syndare Arma

108

94

[Alle Christne]

102

83

Alleluja ilo lujall

132

142

Alle må wij glädjas

127

129

Allena till tigh herre

110

96

Alleneste Gudh J himmel:

85

54

Armoliton Engel

138

157

 

 

 

Beklage af all min sinne

108

93

Bewara oss gudh i thin ord

106

90

 

 

 

Caicki q[ui]n Christusta

138

158

[Christe qui lux]

91

60A

Christe redemtor

117

106

Christe såm liuss och

91

60

CHristicund Christuxell kihlattu

135

145

Christ lågh i dödzens

94

65

Christus oppians Jlmoittaman

138

156

Christus then rätte herren

99

77

Christus är födder af Jungfru reen

84

52

Cuin kirkast coin tähti coitta

132

140

 

 

 

[Dies est laeticiae]

104

85

 

 

 

Een Jungfru födde itt bar[n]

86

55

Een lijknelse [liuflig] och klar

78

43

Een rijker man

79

44

Een syndigh man

115

103

Efter gudz skick

97

74

Engel Jlmestyi taiwas[t]

136

151

Engel Paimenill puhui sanoil näill

126

126

[Engel Paimenill puhui sanoil näill

136]

 

Enom kånung tektes thet så

77

42

Esaie prophetenom hende thet så

88

58

Ewinnerligh är mitt håp

115

104

 

 

 

Fadher wår såm i himblom äst

59

5

Frögder Edher alle

85

53

Frögder Edher i thenna tijdh

101

81

Förbarma tigh Gudh öfwer migh

68

21

Förläne oss gudh så nådelig

118

109

 

 

 

Gladhelig wele wij

95

67

Glädh tigh thu helga christ[enheet]

87

57

Grates nunc omnes redda[mus]

83

51

Gudh af sijne barmhert[ighet]

100

79

Gudh fadher wele wij prijsa

104

85

Gudh fadher vthi himmelrijk

57

2

Gudh fadher wthi himmelrick

124

121

 

 

 

Gudh står i Gudz försambli[n]gh

72

27

Gudh såm alti[n]gh

126

125

Gudh warder lijknadh

80

46

Gudh ware loffuatt och höghelighe prijsat

62

10

Gudh ware oss barmh[ertigh]

70

24

 

 

 

Hela werlden klagar sigh

121

115

Herra sinä mun tu[t]ki tienett

133

144

Herre gudh fadher statt oss bij

98

76

Herre hoo skal Ewinnerligh

64

13

Herren uthi sijn högsta troo[n]

76

34

Herren wårdh gudh

64

14

Herre som offta Nådeligh

72

28

[Herre tu utransakar migh]

76

40

Hielp Gudh att Jagh

92

62

Hielp migh min Gudh

71

25

Himmelrikes rike ähr licknatt

131

138

Hwadh kan migh stå

65

16

[Hwar christrogen frögda tigh]

85

 

Hwar man må nu

100

78

Hwij berömer tu [fast] tigh

70

23

Högfärd är Een olydigh

79

45

 

 

 

Jagh ropar till tigh o herre christ

111

97

Jagh segher edher wenner

129

135

Jagh siunger åm En

68

20

Jagh tackar tigh genåm thin sån

128

130

Jagh will Aff hiertans grunde

130

136

Jagh will edher qwedha

129

133

Jagh will mijn Herre gudh

128

131

Jam maesta quiesce

123

120

JErusalem thu helghe stadh

77

41

Jesus christus han är worden (fragm.)

95

66

Jesus christus är wår helsa

61

9

Jesus nous kuoluist ylös

137

155

Jesusta taidhan kijttä

139

159

Jesus wppå korset

93

63A

Jesus wppå kårset stodh

93

63

Jesu thu äst wår frelsare

117

106

Jesu thu äst wår sa[ligheet]

96

68

Jngen Efter gudz rijke står

120

82

Jtt gott berådh

103

84

 

 

 

Kehu kielen muista mielen

134

147

Kijtän swa isä Jumal

135

148

[Kom helge Ande herre Gudh, upfyll]

-

72

Kylwäjä siemenens meni kylwämän

134

146

Kåm helge Ande herre

96

69

[Kåm helge Ande herre]

97

69A

Kåmmer hijt till migh

82

49

Kåmmer här och läter

74

31

 

 

 

[Laetabundus]

84

 

[Lucis creator (fragm.)]

97

73

Låfuat ware thu Jesu christ

87

56

Låfwa Gudh min siell

74

32

Lätt oss thenne krop

122

116

Lätt thet icke förtryta tigh

66

17

Lätt thet icke förtryta tigh

66

17A

 

 

 

Medhan man lefwer

113

101

Medh glädhie och fridh

122

117

Meill taiwan korkia kuningas

137

153

Mijn gudh och Fadher käre

130

137

Mijn Gudh mijn Gudh sadhe

65

15

Mijn hogh fhrå/frå Menniskior (I)

125

123

Mijn hogh fhrå/frå Menniskior (II)

125

124

Mijn wägh bär

126 126

 

Min Siell skal låfwa herran

75

33

Minun sielun surist kittä Herra

131

139

Mitt hierta hwi grämer

112

100

 

 

 

Nu är kommen wår

94

64

Nyt näimme sen siunatun päiwän

135

149

Nytt thän twlkatt

139

160

När mijn tidh och stund kommen ähr

123

119

 

 

 

O Ewighe gudh af Ewighett

104

86

O Fadher wår barm[hertig]

97

75

O Fadher wår högd öfwer oss

60

7

O Fadher wår wij bidhie tigh

60

6

O gudh förlän migh

109

95

O Gudh hwem skal [iagh klaga, mijn]

117

105

O gudh hwem skall Jagh [klaga, then]

111

98

O Gudh thin gådhett tacke wij

119

111

O gudh wår fadher

91

61

O herre Gudh af him[melrijk] giff åss

106

89

O herre Gudh af him[melrijk] huru

102

83

O herre gudh af him[melrijk hwadh]

107

92

O Herre Gudh af himmelrick [wij]

63

12

O Herre gudh af himmelrick [wår]

73

29

O Herre Gudh betee thin macht

71

26

O Herre Gudh gör nådh medh migh

69

22

O herre gudh som [alting skoop] (fragm.)

97

73

O herre Gudh thin helga ord

101

80

O Jesu Christ san [Gudh och man]

123

118

O Jesu christ såm

90

59

O Jesu christ [såm]

90

59A

Olettak te mykät

132

141

Om Een rijk man

81

48

O mennishia will thu betenckia

112

99

Om menniskiones Fåfängligheett

129

134

O Rene gudz lamb

118

108

O Rom går [thet] nu så medh tigh

127

128

Paitz miehett miehen Jumalan

137

154

[Puer natus]

88

 

På tigh håppas

128

132

 

 

 

Ratk riemuidha me mahdham

136

152

[Resonet

85]

 

Ruomi röyckiä cuing

127

128

 

 

 

Sanoi pietar Duomio päiwän

140

162

Seuracunda jloitze

135

150

Sigh frögde nu himmel

117

107

Siungom nu af hiertans grund

120

113

Sydhämest muista mahdham

139

161

Säll är then man såm hafwer khär

67

19

Säll är then man [såm icke går]

63

11

 

 

 

Tacker Herranom

120

112

Then såm Efter Gudz rijke står

81

47

Then såm under hans beskärm

73

30

Then såm will En christen heeta

58

3

THesse ärå the tiijo Budh

57

1

Tigh herre mild

119

110

Tridie daghen itt bröllop stodh

124

122

[ - " - (fragm.)]

127

127

 

 

 

Victime paschali laudes (fragm.)

95

66

 

 

 

[Waka op, waka op i gudz nampn]

105

87

Waker wp i christne alle

114

102

War gladh thu helga

83

50A

Welsignat ware Jesunampn

105

88

Werldenes frelsare kåm

83

50

Werlden[es frelsare kåm]

83

50A

Wij låfuåm christ

83

50A

Wij såm lefwe på werlden

121

114

Wij troo uppå Alzmechtigh

58

4

Wår gudh ähr oss een wäldigh borgh

67

18

Wår Herre Christ kom till [Jordan]

61

8

 

 

 

Ynnä yxi ychteys

133

143