Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali

 

GAMLA PSALMMELODIER FRÅN FINLAND

LOIMIJOKI-HANDSKRIFTEN

Första sidan av koraldelen i handskriften

Loimaa landsförsamlings (tidigare kallad Loimijoki) arkiv, som numera finns i Åbo landsarkiv (Loimaan kirkonarkiston kirjaluettelo III d 1), innehåller en musikhandskrift med ett lutherskt graduale, ett latinskt hymnarium med ca 60 melodier, ca 25 sekvenser och en koralsamling (fol. 110r-125v). Handskriften har under 1600-talet ägts av Johannes Salmenius, vars signatur står på pärmen. Salmenius verkade vid Åbo katedralskola och dog 1683 som kyrkoherde i Kuopio, i östra Finland.

Koraldelen har 78 nummer och 77 melodier (nr 63 = 12). Nedanom de flesta av melodierna har tillagts den svenska textens hela första vers. Några av koralerna har dock endast textinledningen, och 14 av dem saknar text.

Samlingen kan indelas i fem avdelningar. I synnerhet den första (1-14) och den femte (53-78) delen innehåller för det mesta koraler som ansluter sig till den redan år 1536 tryckta svenska psalmboken. I den andra (15-33) och den fjärde (46-52) delen finns i stället koraler till texter ur senare psalmböcker (1562, 1567, 1572). De sistnämnda avdelningarna väcker uppmärksamhet också därför att de innehåller melodier i första hand från Burkardt Waldis psaltare (1553). Koralerna i den tredje (34-45) och den femte avdelningen följer ordningen i Valentin Babsts psalmbok (1545), avbruten av den fjärde avdelningen, och närmar sig dess melodier. Av Loimijoki-melodierna är 63 identiska med Kangasala 1624. I melodilinjerna kan det dock finnas skillnader i jämförelse med Kangasala 1624 -gruppen såsom också med dansken Hans Thomissøns enstämmiga koralpsalmbok från år 1569, som har haft stor betydelse också för Sverige och Finland. Av melodierna finns 41 i Sveriges äldsta koralhandskrift Olaus Ericis Sångbok (OES, ca 1600).

Av ovannämnda 14 textlösa koraler finns tio Babst-melodier som inte ingår Kangasala 1624. De finns inte heller i de år 1697 och 1702 tryckta koralsamlingarna, som båda dock innehåller mer än 50 Loimijoki-nummer. De textlösa koralerna 38, 44, 60 och 75 är kända också från andra handskrifter medan de följande saknas:

Nr 32.

Wälsignatth ware Jesu nampn: Waldis 1553, Ps. 32 WOl dem menschen dem sünden vil; OES fol. 85a; Mönsterås 1646 s. 191/Alia. - I Finland: 1889:114 och 1943:131. Zahn 7562, DKL A91 1553/06.

Nr 33.

O Herre Gudh aff himmelrijk, hwadh: Waldis 1553, Ps. 127 Wo Gott nicht selb das Haus aufricht; Thomissøn 1569 fol. 203b Vden Herren opholder vort Huss oc gaard - som överensstämmer med Waldis-koralen, dock utan den förra delens repris (Waldis: 8.7.8.7.8.8.7.) - Zahn 4474, DKL A183 1553/06. (Jfr. HMV nr 49 ELlei cartnoit ja taloita.)

Nr 61.

Klug 1533 fol. 84a Wo Gott der Herr nicht bey vns helt. Zahn 4442, DKL Ee4 1531/03.

Nr 65.

Klug 1533 fol. 106a Inn Gott geleub ich das er hat. Zahn 8391, DKL Ee15 1533/02.

Nr 66.

Klug 1533 fol. 103b Hilff Gott wie ist der menschen not so gros. Zahn 8393, DKL Ee14 1533/02.

Nr 68.

Klug 1533 fol. 123b O Herre Gott/ dein Göttlich wort, samma hos Babst 1545/I nr L; redan i Hans Luffts samling 1526. - Zahn 5690. - Jfr. Joh. Kugelmann 1540 nr 17 NVn lob mein Seel den Herren. Zahn 8244, DKL Ee3 1526/11.

Nr 71.

Babst 1545/I nR LXIII O lux beata Trinitas / Der du bist drey in einigkeit. Zahn 335b, DKL Eg40A 1545/01.

Nr 72.

Michael Weisse 1531 fol. M VIIb ES wirt schier der letzte tag herkome; samma ingår också i Babst 1545/II nr XXXVI. - Loimijoki följer närmast Babst. Zahn 1423, DKL Eg73A 1545/01.

Nr 73.

Klug 1533 fol. 39a Ach Gott von himel sih dar ein; oftast Hilf Gott, wie geht das immer zu (Klug 1535 fol. 41 Ps. 2); JSW 7 och HMV 11. Zahn 4453, DKL Ee9 1533/02.

Nr 75.

Babst 1545/II nR VIII In dich hab ich gehoffet HERR; förreformatorisk. Da Jesus an dem Kreutze stund. Zahn 1706, DKL Ek7 1545/01.

Nr 76.

Profan Frölich so wil ich singen f. å. 1506, sedan i en Mariavisa med samma textinledning 1506. Som protestantisk koral Babst 1545/II nr XI O reicher Gott im throne. Zahn 7212a, DKL B3B 1545/01.

Nr 77.

Val. Schumann 1539, Babst 1545/II nr XIIII Hilff Gott das mir gelinge. Zahn 4329a, DKL Ek8 1545/01.

Den här textlösa gruppen är okänd i 1600- och 1700-talens allmänna svenska koralpraxis.

Som koralavdelningens sista melodi kan nr 78 betraktas, en textlös Credo-melodi som närmar sig den tryckta version som utgavs år 1578 på latin och svenska. Den av kung Johan III rekommenderade nicaenska trosbekännelsen förekommer med sin melodi också i ett tillägg till de följande årens psalmböcker men blev i 1600-talets början tillfälligt åsidosatt. Texten finns dock igen bl. a. i den finska psalmboken från år 1646 och melodin i det följande sekelskiftets tryckta samlingar (1697:5, 1702:5).

Av handskriften kan man inte dra slutsatser om dess tillkomsttid. Den som samlat och nedtecknat den döljer sig kanske bakom initialerna "P. S. A." på tonariets blad 5r-16v, den sista bokstaven kan möjligen antyda en Aboensis (Åbobo). Vattenmärket på pappret har daterats närmast till 1500-talets slutdecennier; ett samtida dokument har skrivits på likadant papper i Finland år 1581. Några finska psalmtexter före koralavdelningen härstammar antingen från Mikael Agricolas, Mattias Joannis Wesths eller Jacobus Finnos samlingar, dvs. ungefär från åren 1540-83. De svenska textinledningarna i Loimijoki-samlingen såsom alla psalmböckerna på 1500-talets sista decennier saknar den antipapistiska O Rom går thet nu så medh tigh / RVomi röyckjä cuing kätes käy nyt. Denna psalm finns dock igen i alla de viktigaste svenska och finska koralsamlingarna från 1600-talet (och ännu 1697:236, 1702:240). På grund av detta och av de ovannämnda kännetecknen kan Loimijoki-samlingen antas att ha sitt ursprung redan vid tiden för den liturgiska striden kring Johan III:s verksamhet efter år 1575 (se Schalin I, 266-277, II, 15-47) och således tidigare än Olaus Ericis handskrift, den hittills äldsta kända svenska handskriften med psalmmelodier, som är daterad omkring till år 1600.

Litteratur: Schalin I, 51-52 nr 106; Lagercrantz I, 38-42 nr 19.