Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali

 

KANGASALA 1624

Första sidan av koraldelen i handskriften

I Kangasala församlings arkiv förvaras en musikhandskrift, som är sammanbunden med den tryckta finskspråkiga kyrkohandboken av år 1614 (sign. A VI 3). En kopia av manuskriptet finns i Helsingfors universitetsbibliotek. Handskriften omfattar 66 blad och består av två delar, vardera försedd med egen, senare foliering. Den första delen innehåller ett svenskt och ett finskt graduale (fol. 1r-33 r), ett funebrale, till största delen på latin (fol. 33 r-41 r), ett finskt tonarium -fragment samt två psalmtexter, de äldsta finska översättningarna av psalmer i fråga (Ich dank dir schon durch deinen Sohn, anonym 1586; I Himmelen, i Himmelen, Laurentius Laurentii Laurinus 1622). (Se bildsidorna.)

Den andra delen (fol. 1r-22 r) i manuskriptet innehåller en enstämmig koralbok med svenska och finska psalmtitlar. Efter koralmelodierna (fol. 22 r) står följande ursprungsteckning: Has Notas cantionum conscripsit Jacobus Francisci Anno 1624 Mense 8bri. I finska källor finns inget spår av Jacobus Francisci, som torde ha varit klockare i Kangasala församling, nära det nuvarande Tammerfors. Möjligtvis har han börjat arbeta där år 1624 och avslutat kopieringen av en eller flera (conscripsit) koralsamlingar i oktober 1624. Han ser inte ut att ha varit någon persona illiterata utan kanske hade han studerat en kortare eller längre tid vid Åbo katedralskola.

Jacobus Franciscis koralhandskrift innehåller 201 psalmrubriker, mestadels både på finska och på svenska. Därtill kommer några latinska textinledningar och hela den latinska texten till sekvensen Grates nunc omnes reddamus. Samlingens 170 olika melodier innehåller nio alternativa Aliter-koraler. För ca 20 psalmer finns endast en hänvisning till någon tidigare känd melodi, för fem av dem till carminale, för fyra till någon latinsk hymnmelodi och för en till Dies irae -sekvensen. I T.I. Haapalainens dissertation Kangasala 1624 (1976) har koralerna ordnats i melodigrupper (tyska, holländska, franska osv.) och numrerats enligt de utskrivna melodiernas verkliga antal. Den andra numreringen (1-201, ss. 21-26 i dissertationen) grundar sig på ordningen enligt rubrikerna i handskriften.

Koralernas ordningsföljd fram till Hörer till i Christtrogne alle (fol. 17r) grundar sig på 1580-talets svenska psalmböcker. Nästan alla har dock även en finsk rubrik. Följande koraler till och med Jag wil af hierttans grunde (fol. 18 v) bildar ett uppenbart tillägg till de föregående. Gruppen därefter består av melodier till HMV-psalmer. Den sista av dem är Sanoi Pietar duomio päiwän (Dies irae, fol. 21r), och de sista med finska rubriker är mestadels JSW-psalmer. Sammanlagt 81 texter ur JSW ingår och 78 texter ur HMV. Överraskande är översättningen Tulkatt tänne caick sano J(umalan) Poick (fol. 7v) av psalmen KOmmer hijt til migh säger Gudz Son (Kombt her zu mir, sagt Gottes Sohn), som avviker från versionen i Hemmings psalmbok, CVdzu Christus: Caick tyghön tulcatt, och ligger närmare den svenska översättningen. Kangasala-versionen ingår annars först i Jonas Raumannus psalmbok (1646). Aliter-melodien till Gud står i gudz församling (fol. 4 v) finns endast i den här nordiska koralkällan. Från internationell synpunkt kan Kangasala-handskriften anses vara den första, och den enda av forskningen kända som innehåller denna profana melodi till Dein freuntlich gesicht/ mich vberwindt för kyrkligt bruk.

Kangasala 1624 måste anses vara, om inte kanske den äldsta så åtminstone den mest omfattande och mest kända av de finländska koralhandskrifterna. Om Jacobus Francisci som conscriptor verkligen självständigt har samlat och ordnat det material han kände till bör hans arbete skattas mycket högt.

Litteratur: Schalin s. 66-67, nr 131, Lagercrantz 1948 s. 49 nr 31, Haapalainen 1976a-b.

 

textinledning

nr (Haapalainen 1976)

blad

 

 

 

(Alle Christne)

63

8r

(Dies est laeticiae)

67

8v

(Dies irae dies illa)

186

21r

(Engel Paimenill puhui sanoil näil)

171

20r

(Gör wäll och lät alt ondt bestå)

19

3r

(Jesu dulcis mem:)

20

3r

(Jesus C. han är worden)

83

10r

(Jesus C. uhrix meille)

83

10r

(Jesus oppå korsset stod)

107

12v

(Jhmisten paliost tyhmydest)

156

18r

(Lucis creator)

93

11r

(Moni awios käsky laitta)

198

22r

(Må iag icke olydhig wara)

117

13v

(O Ewige gud af ewighet)

107

12v

(O Herre gud som alting skoop)

92

11r

(O tu helge Ande kom)

90

11r

(O) Fadher war barmherttig och godh

95

11v

(O) Gud wår fadher i ewighet

76

9v

(O) herra Jumala taewast

34

4v

(O) Herre Gud bethee tijn maht

30

4r

(O) Herre gud gör nåd medh mig

26

3v

(O) Herre gudh af himmelrijch Wår thilflycht

34

4v

(O) Herre Gudh af himmelrijck Wij

12

2v

(O) Laupias Jsä herra Jumala

95

11v

(Puer natus)

71

9r

(Ratk riemuita me mahdham)

173

20r

(Resonet)

65

8v

(Tacker H.)

135

16r

(The onde wachtar ther fast oppå)

18

3r

(Tygös Jumal ikäwöidzen aina)

200

22r

(War gladh tu helga Christenheett)

59

8r

(Victime paschali laudes)

82

10r

(Wij lofwom Christ een konung bold)

58

8r

Ach wij syndare arme fol.

115

13v

Af Adams fall är platt förderfwatt

112

13r

Af diupsens nöd ropar iag (II)

46

6v

Aff diupsens nöd ropar iag thil tig

45

6r

Ain weisatkam herralle

36

5r

Ainoan Jumalan corkeudhes

66

8v

Alle måge wij glädhias

150

17v (20r)

Alleluja ilo luojall

162

19r

Allena til tig h. J. C.

118

14r

Allenäste gud i himmelrijck

66

8v

Armada päällen

25

3v

Armon lijtton Engell

180

20v

Auta mua Jum. täsä

29

4 r

Autuas autta köyhä

23

3v

Autuas se quin eij käyskele

11

2r

Autuas se quin pelkä H. Ja hänen

43

6r

Autuas se quin pelkä herra. Hänen käskyns

40

5v

 

 

 

Beklage af all min sinne

114

13v

Bewara oss gud i thin ord

111

13r

 

 

 

Caicki quin Christusta cunnioititt

181

20v

Christ låg i dödzens bandom

81

10r

Christe mail :

129

15r

Christe päiwä on kädhesäs

75

9v

Christe som liuss och dagen är

75

9v

Christicund Christuxel kihlattu

165

19v

Christus alas astui taewast

62

8r

Christus Jumalan Poika

97

11v

Christus Kuoleman kiwus sanoi

15

2v

Christus käski sanans saarnatta

190

21v

Christus nous ylös cuoleman

84

l0v

Christus oppians ilmoittaman (I)

178

20v

Christus oppians ilmoittaman (II)

179

20v

Christus quin cuoletettin

81

10r

Christus taewas ylös meni

201

22r

Christus thän rätte herren

97

11v

Christus är födder af een Jungfru reen

62

8r

Christus är opstånden af dödha

84

10v

Christuxen pijna muistakam

196

22r

Coko mailma walittane

138

16v

Cosk murhe ia waewa päällen

41

5v

Coska aicani tullutt io on

142

17r

Cuin corkeiman turwis istupi

35

5r

Cuin kirckast koin tächti koitta

160

18v

 

 

 

Een Jungfru födde itt barn idagh

68

8v

Een lijknelse liuflig och klaar

50

7r

Een rijker man wäldiger han

51

7r

Een syndig man som

126

15r

Effter gudz sckick går thet so till

94

11r

Engel ilmestyi taewast

172

20r

Enom konung teckes thet så

49

6v

Esaijall prophetall tapachtui

74

9r

ESaije Prophetenom hende thet så

74

9r

Ewinnerlig är mitt håp

127

15r

 

 

 

Fadher wår som i himblom äst

5

1v

Frögder edher alle

64

8r

FRögder edher i thenna tijdh

102

12r

Förbarma tig gud öfwer mig

25

3v

Förläne oss gud så nådhelig

132

15v

 

 

 

Gladhelig wele wij halleluja siunga

85

10v

GLädh tigh tu helga Christenheeth

70

9r

Grates nunc omnes reddamus

61

8r

Gud af sijne barmherttighet

100

12r

Gud fadher uthi himmelrijck

145

17r

Gud fadher wele wij Prijssa

106

12v

Gud som alting skapadhe

146

17r

Gud står i gudz försambling (II)

32

4v

Gud warder lijknat wid en man

53

7r

Gud ware oss barmhertig och mild

28

4r

Gudh fadher vthi himmelrijck

2

1r

Gudh ware lofwatt och högelige

10

2r

Gvdh står i gudz försambling (I)

31

4v

 

 

 

Haudatkame rumis tämä

139

16v

Hela wärlden klagar sig

138

16v

Herra C. tuli Jordanist

8

2r

Herra cansas peritt.

30

4r

Herra cuka sun maja:

13

2v

Herra Jumal asuwa taewas

2

1r

Herra quin armolinen olitt

33

4v

Herra sinä mun tutki tienedtt

164

19r

Herre Gud fadher statt oss bij

96

11v

Herre hoo skal ewinn.

13

2v

Herre som offta nådhelig

33

4v

Herre tu utransakar migh

47

6v

Herren uthi sin högsta throon

39

5v

Herren wår gud ware tig

14

2v

Hielp gud att iag nu kunde

77

9v

Hielp migh min gud

29

4r

Himmelrijkes rijke lijknas widh

165

19v

Hwad kan migh stå

16

3r

Hwar man må nu wäl (I)

98

11v

Hwar man må nu wäl glädhia sig (II)

99

12r

Hwij berömer tu fast tigh

27

4r

Högfärd ähr een odygd så stoor

52

7r

Hörer till i Christrogne alle

143

17r

 

 

 

Jag ropar til tig o Herre Christ

119

14r

Jag säger edher wänner khäre

157

18v

Jag wil af hierttans grunde

158

18v

Jag wil edher qwädhe aff

154

18r

Jagh siunger om een konung båld

24

3v

Jagh tackar tig genom thin Son

151

17v

Jagh wil min Herre gudh

152

18r

Jerusalem pyhä caupung

48

6v

Jerusalem tu helge stadh

48

6v

Jesu meidhän lunastoxem

86

10v

Jesu som är

129

15r

Jesu tu äst war saligheett

86

10v

Jesus C. lunastajam

9

2r

Jesus C. är wår helssa

9

2r

Jesus nous cuolluist ylös

176

20r (20v)

Jesus oppå Korsett stodh (I)

78

10r

Jesus oppå korssett stodh (II)

79

10r

Jesus ristin päälle rippui (I)

78

10r

Jesus ristin päälle rippui (II)

79

10r

Jesusta tahdhon kijttä

182

20v

Jhmisen luondo turmeldu on

112

13r

Jhmisten elämän surkeudhest

155

18r

Jloidkatt nytt tähän aikan

102

12r

Jloidze Christicund Sydhämest

70

9r

Jloisest Jesuxell kijttost

85

10v

Jloitkam sis caicki

64

8r

Jloitkam sis pääsiäis iuhlast

80

10r

Jngen effter gudz rijke står

103

12v (21r)

Jos eij herra rakenna huonetta

189

21r

Josei herra auta meitä

42

6r

Jsä Jumala taewast. älä

96

11v

Jsä Jumalatt kijttäkäm

106

12v

Jsä meidhän ylhäl taewass

5

1v

Jtt gott berått och wäll betänkt modh

105

12v

Jumal autt minä taidhaisin

77

9v

Jumal on wedhetty miehen

53

7r

Jumal quin caicki loi

146

17r

Jumal seiso Jumalten seas

31

4v

Jumal taewast Jsä hyfwä

145

17r

Jumala päällem armachtakon

28

4r

Jumalan suurest hywydhest

100

12r

Jumalan sädhyn perästä

94

11r

 

 

 

Kehu kielen muista mielen

167

19v

Kijtett olkon Jesuxen nimi

109

13r

Kijttäkäm Herra Jumald

10

2r

Kijtän sua Isä Jumal

168

19v

Kom helge ande herre gud (I)

87

10v

Kom helge Ande Herre Gudh (II)

88

10v

Kom helge Ande herre Gudh, upfyll

91

11r

Kommer hijtt til mig säger gudz Son

56

7v

Kommer här och läther

36

5r

Kylwäja siemenens meni kylwämän

166

19v

 

 

 

Lofwa Gud min siell i allon stund

37

5r

Lofwat ware tu Jesu C.

69

8v

Lätt oss thenna krop begrafua

139

16v

Lätt thet icke (II)

21

3r

Lätt thet icke/ förtryta tigh (I)

17

3r

 

 

 

Me quin eläm maan päällä

137

16r

Me uskom yhdhen Jumalan päll

4

1r

Medh glädhie och frid fhar iag nu hädhan

140

16v

Medhan man lefwer i wärlden säll

124

14v

Meidhän Jsäm sua rukoelem

6

1v

Meidhän linnam on Jumala taewast

22

3r

Meill taewan corkea kuningas

174

20r

Mielen mix sured mailman

123

14v

Mijn hogh frå Menn. hafwer iag wändt

144

17r (22v)

Mijn wägh bär

147

17v (20r)

Min gud min gud sade C. tå

15

2v

Min siel skal lofwa herran

38

5v

Mitt hierta hwi grämmer

123

14v

Mitä silloin taita

16

3r

Mix kerskatt wäkewä sangar

27

4r

Moni awioskäsky laitta

148

17v (22r)

Mun Jumalan sua kijtän

133

15v

Mun sielun kijttä herra

38

5v

Mun sielun kijttäpi herra. Monin kerran

37

5r

Mun Sielun suurest kijttä Herra

159

18v

Mun toewon on Jiäinen

127

15r

 

 

 

Niin cauwan cuin me eläm täll

124

14v

Nijn Jesus puhui wertauxill

54

7v

Ninquin herra caickein Pyhin

193

21v

Nu är kommen wår påska frögd

80

10r

Nw bidhie wij den Helige And

89

11r

Nytt caicki Christitytt

98

11v

Nytt näemme sen siun

169

19v

Nytt tän tulckatt Christ.

183

21r

Nämät ne kymmenen käskyt owat

1

1r

NÄr min tidh och stund kommen ähr

142

17r

 

 

 

O caickein cappalten luoja

199

22r

O Christicund morsian

108

12v

O Christitytt nytt iloitkatt

191

21v

O Fadher wår högt öfwer oss i him:

7

1v

O Fadher wår wij bidhie tigh

6

1v

O Gud förlän mig thina nådh

116

13v

O gud hwem skal iag klaga, Mijn synd

128

15r

O gud hwem skal iag klaga. Then

120

14r

O gud thin gudhet tacka wij

134

16r

O h. g. af himmelrijck huru

104

12v

O H. J. taewass. Me

110

13r

O H. J. taewast, wakeasti

104

12v

O H. Jumal quin caicki

192

21v

O herra Jumal armolinen Jsä

187

21r

O Herra Jumala taewast Me

12

2v

O herra quin asutt taewast

113

13v

O herra sun pyhä sanas

101

12r

O Herre Gud af himmelrijk hwad tu äst

113

13v

O Herre gud i himmelrijck. gif

110

13r

O herre Gud thin H. ord

101

12r

O Jesu C. san gud och Man

141

16v

O Jesu C. som mandom tog (II)

72

9r

O Jesu Ch. quin luonon

72

9r

O Jesu Christ som Mandom togh (I)

73

9r

O Jesu cuings olet pijnattu

76

9v

O Jhminen ajattel aina

121

14r

O Jumal anna minun armos

116

13v

O Jumal kenen edhes walitan

120

14r

O Jumal sun hywyttäs kijtämme

134

16r

O Mennishia wiltu betänckia

121

14r

O Menniskia wil tu betänckia (B)

122

14v

O puhdas Jumalan caridza

131

15v

O Pyhä H. tule nyt tän

89

11r

O Rene gudz lamb

131

15v

O Rom går thet nu så medh

149

17v

O Sinä meidhän Jsäm ylhäldä

7

1v

Ole armolinen mull Jumala

26

3v

Ole kijtett Jsä Jumala

195

21v

Ole kijttetty Jesu Christ

69

8v

Olettak te mykätt nijn caicki

161

19r

Olkon herra sull laupias

14

2v

Om een rijk man här siung.

55

7v

Om Menniskiones fåfengelighet

155

18r

 

 

 

Paidz miehett miehen Jumalan

175

20r

Pyhä Christicund iloitze

57

8r

Pyhä on Jsä Jumala

103

12v (21r)

På tig hoppas iag o herre khär (Tenor)

153

18r

På tig hoppas o H. (Bassus)

153a

18r

Pälles minä h. uskallan (Bassus)

153a

18r

Pälles minä herra uskallan (Tenor)

153

18r

Rauhas ratki nytt tääldä lähdhen

140

16v

Riemuidkan maa taewas

130

15v

Ruomi röyckiä cuing

149

17v

 

 

 

Sanoi herra asuwa taewas

39

5v

Sanoi Pietar duomio päiwän

185

21r

Se quin tachto

3

1r

Se quin tachto autuas olla

197

22r

Seuracunda iloidze

170

20r

Sig frögde nu himmel och Jord

130

15v

Sijtt on meill

68

8v

Sinun tygös herra tulen

45

6r

Siungom nu af hierttans grund

136

16r

Sun tygös H. C. hudhan

119

14r

Suo meille rauha H. nytt

132

15v

Suun Sydhämen Sielun kijttäkän

144

17r

Sydhämest muista

184

21r

Så skön lyser then

160

18v

Säl är then mån som fruchtar gudh. Och stoor

40

5v

SÄll är then man som fruchtar. och gerna (I)

43

6r

Säll är then man som icke går

11

2r

Säll är thän Man som fruchtar gudh, Och gerna (II)

44

6r

Säll är thän Man som hafwer khär

23

3v

 

 

 

Taewan waldacunda

50

7r

Te Christityt ylös herätkät

125

14v

Te Christitytt cuulkatt nytt caicki

143

17r

Then signade dagh som

169

19v

THen som effter gudz rijke står

54

7v

THen som under hans beskärm

35

5r

THen som wil een

3

1r

THesse äro the tijo budh

1

1r

Tig H. mild iag tacka wil

133

15v

Tridhie dagen ett bröllop stodh

148

17v

Tule Pyhä H. herra Jumal

91

11r

Tule pyhä hengi /Pyhä Hengi/ luoja (I)

87

l0v

Tule pyhä hengi /Pyhä Hengi/ luoja (II)

88

l0v

Tulkatt tänne caick sano J. Poick

56

7v

Tygös H. Jesu Christe.

118

14r

Tå mig går sårg och nödh oppå

41

5v

Tän herra korwas cumar

158

18v

 

 

 

Waewainen walitan waikiast

128

15r

Waka op (waka op) i gudz nampn

108

12v

Waker op i Christne alle

125

14v

Walitta waikiast mahdhan

114

13v

Warjel jumal sinun sanas

111

13r

Weisan yhdest corkeast

24

3v

Weisatkam nytt rickast miehest

55

7v

Weisatkam sydhämen pochiast

136

16r

Wij som lefwe på wärlden här

137

16r

Wij troo oppå alz(mech)tig gudh

4

1r

Woi meit köyhiä syndisit

115

13v

Vpstanden är wår H. C.

176

20r

Vthan herren faller oss thil

42

6r

Wår gudh är oss een wäldig bårg

22

3r

Wår herre Christ kom thil Jordan

8

2r

Wälsignatt ware Jesu nampn

109

13r

Wärldennes frelsare / frelssare/ kom här (I)

57

8r

Wärldennes frelsare / frelssare/ kom här (II)

60

8r

 

 

 

Ylpeys on wika sangen suur

52

7r

Ynnä yxi ychteus

163

19r

Yx cuningas tachdhoi

49

6v

Yx ihminen synnis

126

15r

Yx lapsi synnyi Bethlehemis

177

20v

Yx oikein ajateld aewoitus

105

12v

Yx rikas mies wäkewä työs

51

7r

Yö on nyt meild edhes mennytt

194

21v

 

 

 

Älwös sinä (II)

21

3r

Älwös sinä/ pahaxes pangå (I)

17

3r