Tiivistelmä/Abstract

Kirjallinen työ: Orkesterilyömäsoittimet ja niille säveltäminen. Tietopankki säveltäjille ja sovittajille.

Kirjallinen työni muodostaa suomenkielisen multimediaesityksen keskeisistä orkesterilyömäsoittimista. Yksittäisten soitinesittelyjen lisäksi sivuilla on tietoa erilaisten lyömäsoitinten yhdistelystä sekä nuotinnuksesta. Kapuloiden soveltuvuutta eri soittimille arvioidaan havainnollisesti. Sivuston näkökulma on lyömäsoittajan ja lyömäsoitinpedagogin.

Kirjallinen työni on jaettu kolmen pääotsikon alle, jotka ovat soitinesittelyt, soittimistot ja nuotinnus. Soittimet on jaoteltu viiteen ryhmään eli metallisiin, puisiin ja melodialyömäsoittimiin sekä kalvollisiin ja efektilyömäsoittimiin. Yksittäisiä soittimia on esitelty tekstein, kuvin ja videoin.

Kirjallisen työni yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä virheellisyyksiä lyömäsoitinosuuksia sävellettäessä. Usein toistuvia puutteita ovat soitinten väärät äänialat, useampien lyömäsoitinten keskenään epäsopiva yhdistely sekä lyömäsoitinosuuksien jakamiseen liittyvät epäekonomisuudet. Myös tietämys eri lyömäsoitinten soittotavoista ja dynamiikoista on usein puutteellista.

Toisena tavoitteena on kannustaa säveltämään ja sovittamaan lyömäsoittimille. Lyömäsoittimet ovat näkemykseni mukaan ilmaisullisesti monipuolisin ja käyttömahdollisuuksiltaan joustavin soitinryhmä. Niillä pystytään toteuttamaan sinfoniaorkesterin matalimmat ja korkeimmat sävelet sekä kovimmat ja hiljaisimmat äänet. Lyömäsoittimet ovat tarvittaessa solistinen soittimisto, mutta ne voi myös yhdistää erilaisiin kamarimusiikkikokoonpanoihin.

Lyömäsoitintietopankki on tarkoitettu tutustumis- ja opiskelumateriaaliksi sekä nopeaksi avuksi ongelmien ratkaisuun sävellys- ja sovitustilanteissa. Kirjallinen työni on nähtävissä osoitteessa www.siba.fi/percussion.

Avainsanat: lyömäsoittimet, soittimistot, soitinten yhdistely, nuotinnus, kapulat

Abstract

This thesis is part of the Doctor of Music degree in the Artistic Study Program at the Sibelius Academy. It focuses on three parts: instrumental introduction, setups and notation for percussion. Everything is written from a percussionist’s and pedagogue’s point of view.

Instrumental introduction describes common orchestral percussion instruments with pictures and videos. The instruments are divided into five groups: metal, wood, keyboard percussion, drums and effect-like percussion. There is useful information about instrument ranges and suitable mallets and sticks.

Chapter of percussion setups describes chronologically how to build up a setup and what should be considered when one combines different instruments. Number of instruments depends on number of players and vice versa. There is also a closer look at problematic moments when more than one player is needed.

Notation for percussion needs extra planning every time. Clarity, economy and simplicity are often needed.

Keywords: percussion, setups, instrumentation, notation, sticks