Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Oppimisesta

Jo 1905 Dalcroze puhui siitä, että ajattelun, tunteiden ja kehon yhteys on tärkeää oppimisen kannalta. Hänen mukaansa voimme liikkeen kautta reagoida spontaanilla ja persoonallisella tavalla kuulemaamme musiikkiin. (Hoge Mead 1994, 4-12) Toimintaoppiminen (action learning) korostaa niinikään oppilaan roolia aktiivisena toimijana. Se pyrkii luomaan oppimistilanteita, jotka edellyttävät oppilailta ongelmanratkaisukykyä ja itsenäistä päätöksentekoa. Toimintaoppimisen keskeisiä periaatteita ovat työskentelyn kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. (Regelski 1983, 47)

Michael Uljens (1997) painottaa pedagogisessa prosessissa oppijan tavoitteellista ja aktiivista roolia ja käyttää siitä nimitystä "opettamis-opiskelu-oppimis -prosessi" (teaching-studying-learning -process). Oppimistilanteessa korostuu opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde. Opettaja ja oppilas vaikuttavat molemmat oppimisprosessin muotoutumiseen, opettajan tehdessä sen opettamisen, ja oppilaan opiskelemisen näkökulmas-ta. Oppimisprosessi itsessään tapahtuu yksilön alitajunnassa. Tavoitteellinen opettaminen pyrkii nimenomaan vaikuttamaan oppilaan opiskelutottumuksiin (studying process).(Uljens 1997, 36-39)

Hannele Niemi (1998) on kuvannut aktiivisen oppimisen perusominaisuuksia mm. seuraavasti:

Tekemällä oppiminen

  • aktiivisessa oppimisessa tarvitaan olosuhteita, joissa voi konkreettisesti tehdä ja kokeilla
  • oppiminen tehostuu, jos se liittyy läheisesti käytäntöön
  • opitaan kokemusten avulla ja pohditaan saatuja kokemuksia
  • tarvitaan olosuhteita, joissa uskaltaa myös epäonnistua

Lisäksi hän korostaa sisäisen motivaation merkitystä, omaa halua olla mukana ja ottaa vastuuta omasta oppi-misesta sekä kykyä arvioida sekä saavutettuja tuloksia että opittua sisältöä. Toisaalta vuorovaikutuksellinen yhteistoiminta syventää hänen mukaansa oppimista. (Niemi 1998, 41)

Esimerkiksi sävellystyöpajat ja musiikkiliikunta tarjoavat mielestäni hyviä työkaluja edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

← Musiikin työpaja - elämykselliset työtavat
musiikinteorian ja säveltapailun opetuksessa
Luovuudesta ja oppimisesta →

Tulostettava versio