Suomeksi | In English

Sanasto

Aluke
Värähtelyn synnyttämiseksi tarvittava alkuimpulssi
Amplitudi
Paineenvaihtelun laajuus, amplitudin muutokset aistitaan voimakkuuden muutoksina
Diatoninen asteikko
Kattoasteikko, johon kuuluvat mm. duuri, molli ja kirkkosävellajit. Puolisävelaskelten välissä on vuorotellen kaksi ja kolme kokosävelaskelta
Ensimmäinen (1.) osaäänes
Sävelen alin osavärähtely, jonka mukaan sävelkorkeus yleensä määräyty.
Epäharmoninen spektri (epäharmoninen osaäänessarja)
Osaäänekset eivät ole kokonaislukusuhteessa keskenään, ääni havaitaan yleensä hälynä (kellomainen, suhiseva, jne.)
Flageoletti
'huiluääni'; ohut, huilumainen ääni, joka syntyy kun kielisoittimen kieltä kosketetaan kevyesti esim. kielen puolivälistä
Foni
Äänekkyystason mittayksikkö. Testiäänen kanssa yhtä äänekkäältä kuulostava 1000 Hz:n tasoaallon äänipainetaso.
Formantit
Resonanssit eli taajuudet, jonka mukaiset ääniaallot vahvistuvat jossakin ääntöväylän kohdassa. Formantit nähdään "harjanteina" tai "huippuina" puhesignaalin osasta lasketussa spektrissä
Fundamental tone
Sävelen alin osavärähtely, jonka mukaan sävelkorkeus yleensä määräytyy
Harmonic, overtone
Harmonisen spektrin osaäänes
Harmoninen spektri (harmoninen osaääneistö)
Osaäänekset ovat kokonaislukusuhteessa keskenään, syntyvä ääni havaitaan sävelenä
Häly
Nimitys, jota käytetään äänestä, jolla ei ole havaittavaa sävelkorkeutta
Infraääni
Kuuloalueen alapuolinen eli alle 16 Hz:n taajuus
Luonnonsävelet, luonnonsävelsarja
Soittimella aikaansaadut sävelet, jotka sävelkorkeudeltaan noudattavat harmonista osaäänessarjaa.
Kohina
Kohinalla tarkoitetaan ääntä, joka sisältää useita sattumanvaraisia taajuuksia. Valkoinen kohina sisältää kaikkia taajuuksia yhtä paljon (valkoinen värihän sisältää kaikkia värejä). Jokaista oktaavia kohden voimakkuus lisääntyy 3 dB. Vaaleanpunaisessa kohinassa äänen voimakkuus on jokaisella oktaavilla yhtä suuri. Punaisessa kohinassa alimmat taajuudet ovat voimakkaimpia.
Mikrointervallit
Puolisävelaskelta (100 C) pienempi intervalli. Esim. 1/4-sävelaskel on 50 C.
Natural harmonics
Soittimella aikaansaadut sävelet, jotka sävelkorkeudeltaan noudattavat harmonista osaäänessarjaa.
Osaäänes, "osasävel", "yläsävel"
Sävelen osavärähtelyistä käytettyjä nimityksiä
Oktaavi
Oktaavi on intervalli, joka vastaa taajuuden kaksinkertaistumista. Oktaavin päässä toisistaan olevia säveliä kutsutaan samalla nimellä. Yksiviivaisen a:n taajuus on 440 Hz, kaksiviivaisen a:n taas 880 Hz.
Osaäänessarja, ("osasävelsarja")
Osaäänesten yhteisnimitys
Partials ("partiaalit")
Usein nimenomaan epäharmonisen spektrin osaääneksistä käytetty nimitys
Resonanssi
Myötävärähtely. Värähtelykykyinen systeemi on resonanssissa, kun siihen vaikuttaa ulkopuolinen voima, jonka vaihtelun taajuus on sama tai lähes sama kuin järjestelmän ominaisvärähtely.
Sentti
Oktaavin 1200-osa, lyhennetään C. Tasavireisyydessä kokosävelaskel on 200 C, kvintti 700 C.
Siniääni, äänes
Aaltoliikkeen yksinkertaisin muoto, jota voidaan kuvata sinifunktiolla; sisältää vain yhtä taajuutta
Soni
Äänekkyyden eräs mittayksikkö. 1 soni vastaa 1000 Hz:n siniäänen koettua voimakkuutta äänipainetasolla 40 dB. Jokaista 10 dB:n lisäystä kohden sonimäärä kaksinkertaistuu.
Syntoninen komma
Mikrointervalli (21,5 C), joka on esim. pythagoralaisen ja luonnonpuhtaan terssin välillä. Myös vahvan ja heikon kokosävelaskelen erotus on syntoninen komma.
Sävel
Kompleksinen ääni, joka syntyy useista ääneksistä (osavärähtelyistä)
Sävelkorkeus
Kuuloaistimuksen välittämä tulkinta (kompleksisesta) äänestä. Lähes aina sävelkorkeus on sama kuin äänen perustaajuus huolimatta siitä kuinka paljon ylä-ääneksiä ääni sisältää.
Ultraääni
Kuuloalueen yläpuolinen eli yli 20 000 Hz:n taajuus. Monet eläimet (koirat, lepakot) kykenevät kuulemaan ultraääniä.
Ylä-äänekset
Perustaajuutta korkeammat äänekset, joiden määrä vaikuttaa oleellisesti sointiväriin
Äänes
Vain yhtä taajuutta sisältävä ääni eli ns. siniääni. Myös osaäänes on äänes. Nimitystä osaäänes käytetään havainnollistamaan sitä, että itse ääni koostuu monista ääneksistä.
Äänispektri
Graafinen kuvaaja, jolla osoitetaan osaäänesten keskinäiset voimakkuussuhteet